pátek
7. května 2021
svátek slaví Stanisla

Co se děje

Co se děje, zprávy

Sbírka Muzea dělnického hnutí má nový web

PRAHA: Národní muzeum spustilo společně s pražským kreativním studiem Brainz Disruptive koncem března nové webové stránky věnované Sbírce Muzea dělnického hnutí na adrese https://mdh21.cz.

Autor článku: 
Tereza Kosáková/ika

Brainz Disruptive vyhrálo tendr na zpracování webových stránek minulé září. Zadáním bylo především vytvořit vhodnou platformu pro prezentování výběru unikátních předmětů, archiválií a knih z bývalých stranických muzeí - Muzea Klementa Gottwalda s pobočkou Muzea Julia Fučíka a Muzea V. I. Lenina.

Studio Brainz pro nás v rámci výběrového řízení byla jasná volba – líbil se nám moderní a dynamický design návrhu, který dokáže prezentovat kontroverzní obsah neutrálně, a zaujal nás také netradiční font, jenž dobře koresponduje s nabízeným tématem,“ říká Michaela Brejcha, jež měla v rámci Národního muzea web na starosti. „Naším původním záměrem byl projektový web, který bude pouze doplňkově nabízet několik menších virtuálních výstav. Stránky se nám ale v průběhu vytváření zalíbily natolik, až jsme došli k závěru, že by nebylo špatné je rozšířit na stálou platformu pro prezentaci Sbírky Muzea dělnického hnutí v její celistvosti a nabídnout tak k prohlédnutí mnohem větší množství digitalizovaného materiálu, než jsme původně zamýšleli,“ dodává.

Záměrem stránek, které Národní muzeum vytvořilo ve spolupráci se vzdělávacím oddělením Ústavu pro studium totalitních režimů v rámci projektu NAKI II Ministerstva kultury, je citlivá prezentace svébytného kulturního dědictví z doby státního socialismu pro odbornou i širokou veřejnost.

Vedle galerie sbírkových předmětů, jež bude postupně doplňována i o obdobné předměty jiných sbírkových institucí, nabízejí stránky také Slovník muzea dělnického hnutí, informují o aktualitách projektu a budou do nich budou začleněny i odkazy na dvě vzdělávací aplikace – Mapu a Atlas dělnického hnutí.

Na projektu pracovali projektový manažer Adam Mlýnek, art director Pavel Tichoň, koordinátor pro vývoj Branislav Onderišin a vývojáři Jakub Šanda a Ladislav Janeček.

https://www.mdh21.cz.  

Muzeum Českého krasu získalo sochu J. V. Stalina

BEROUN: Berounské Muzeum Českého krasu získalo do svých sbírek sochu J. V. Stalina. Pochází z roku 1951 a až do roku 1989 stála na náměstí v nedalekém Komárově. Nyní bude umístěna v Geoparku Barrandien, venkovní expozici MČK, kde je již mnoho let deponována mj. také socha V. I. Lenina z Berouna.

 

Autor článku: 
Vlastimil Kerl

Jak muzeum sochu získalo?

Sochu daroval muzeu městys Komárov, který ji do té doby vlastnil. Obec sochu na jaře 2020 nabízela k prodeji obálkovou metodou za nejvyšší nabídku. Zájem projevilo 15 zájemců, část z nich ze zahraničí.

Poté, co se o dražbě dozvědělo MČK, oslovilo městys Komárov s žádostí o převedení sochy do muzejních sbírek.  Radní prodej následně zrušili a sochu bezplatně převedli do muzejních sbírek. „O dražbě sochy jsme se dozvěděli v podstatě náhodou. Chci poděkovat představitelům městyse Komárova, že sochu bezplatně poskytli MČK,“ uvedla RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D., ředitelka MČK. "Muzeum na nás apelovalo, aby socha zůstala v regionu, protože jde o místní památku," říká místostarosta Komárova Radim Šíma. Darovací smlouva mezi Úřadem městyse Komárov a Muzeem Českého krasu byla uzavřena v roce 2020, nyní je socha převážena do depozitu muzea.

 

Příběh sochy

Vznik sochy iniciovali zaměstnanci komárovského strojírenského závodu Buzuluk v roce 1949 v rámci kampaně u příležitosti Stalinových 70. narozenin. Socha měla manifestovat dobové československo-sovětské přátelství. Kvůli jejímu pořízení odpracovali zaměstnanci komárovského Buzuluku mimořádnou údernickou směnu, která vynesla více než 220 000 Kčs v tehdejší měně.

Model postavy vytvořil sochař Jan Jiřikovský (pozdější držitel ocenění zasloužilý umělec), do kamene ji vytesal kamenosochař Otakar Velinský (pozdější laureát státní ceny), práce trvaly cca rok. Jedná se o 3 metry vysokou plastiku z pískovce. Ztvárňuje prostovlasého Stalina v maršálském plášti, stojícího v rozhodném postoji na podstavci z kamenů z nedalekých Brd. Také blok kamene použitý na výrobu sochy pochází z brdských lesů. Celý pomník byl umístěn na komárovském náměstí, které bylo předtím nákladně upraveno.

Slavnostního odhalení se měl zúčastnit i tehdejší předseda vlády Antonín Zápotocký, nakonec ho však zastoupil předseda Národního shromáždění Oldřich John. Jednalo se o první takovýto pomník v kraji a jeden z prvních v celém Československu. O akci na titulní straně informovalo Rudé právo.

 

Zajímavost

Jedná se o nejdéle sloužící pomník J. V. Stalina v Československu. Přestál dokonce i vlnu odstraňování obdobných soch a pomníků po odhalení a kritice Stalinova kultu osobnosti na počátku 60. let (např. na rozdíl od monstrózního Stalinova pomníku na pražské Letné).

Na komárovském náměstí stála Stalinova socha 39 let. Po změně režimu v roce 1989 byla socha nejprve zakryta plachtou a v lednu 1990 přemístěna do skladu technických služeb, kde byla uložena dodnes.

Na uvolněném podstavci na komárovském náměstí Míru se místo Stalina objevil nový pomník. Od roku 1991 tam stojí litinový sloup s figurou orla a znakem Království českého, který vznikl v komárovských železárnách v roce 1891 při příležitosti Jubilejní zemské výstavy v Praze.

 

Současnost

Dohled nad vlastním převozem a umístěním sochy v areálu muzea převzal akademický sochař a restaurátor Mgr. Martin Široký, který má s transporty rozměrných soch četné zkušenosti. Při prohlídce sochy zjistil praskliny v kameni pocházející již z doby jejího vzniku, takže vyzdvižení sochy a přemístění musí být odborně zabezpečeno, nicméně i tak je spojeno s určitým rizikem.

Doufáme, že transport proběhne v pořádku. Převoz se uskuteční na korbě nákladního vozu, plastika bude uložena v horizontální poloze na pískovém loži. Nejrizikovější bude vykládka a nakládka,“ upřesnila ředitelka MČK. Kvůli uložení sochy do Geoparku Barrandien bude krátkodobě uzavřena Slapská ulice nedaleko berounského Husova náměstí.

Stalin bude vzhledem k svým rozměrům deponován vestoje pod přístřeškem v Geoparku Barrandien, do vnitřních prostor muzea či do depozitáře by se nevešel. Veřejnost si ho bude moci prohlédnout při běžné návštěvě této geologické expozice pod širým nebem. „Chápeme, že v současné době je symbolika vztyčovaných či odstraňovaných soch silně vnímána. Chceme proto zdůraznit, že z naší strany se jedná o zcela apolitický krok, který činíme v zájmu ochrany hmotného dědictví. Historická věda dostatečně kriticky zhodnotila působení J. V. Stalina. U sochy bude samozřejmě umístěna tabulka vysvětlující metody a důsledky jeho vlády,“ sdělil Mgr. Vlastimil Kerl, vedoucí oddělení návštěvnického provozu MČK.

 

Proč chtělo muzeum sochu získat?

„Muzeum ze zákona shromažďuje hmotné doklady vývoje společnosti, předměty připomínající historii regionu, které uchovává, eviduje, odborně zpracovává a zpřístupňuje. Je nepochybné, že tato regionální socha s výborně zdokumentovanou historií do sbírkového fondu našeho muzea patří. Záměr zařazení sochy do sbírkového fondu byl schválen sbírkotvornou komisí muzea a byl podpořen i dalšími externími odborníky z oboru historie umění, politologie či z vedení archivu. Socha má vztah k regionu, dokumentuje určitou dobu, je předmětem historické paměti a do regionálního muzea bezpochyby patří,“ upřesnila Kriegerbecková.

 

Vyjádření odborníků:

Sochařská modelace je na několika místech mechanicky poškozena nevhodnou manipulací v minulosti. Jako nejzávažnější poškození se pro vlastní transport jeví diagonální trhlina, která prochází sochou zřejmě již od jejího vzniku.“ Mgr. Martin Široký, restaurátor zajišťující převoz sochy

Komárovský“ Stalin vznikl za poměrně zajímavých okolností, které jsme podrobně popsali v našem archivním sborníku Minulostí Berounska (archivní materiály k realizaci sochy jsou uloženy v našem archivu). Je to pozoruhodný dokument doby, který by měl zůstat v našem regionu, nejlépe v lapidáriu berounského muzea, kde se mj. nachází i berounský Lenin, nikoli v zahradě nějakého zahraničního sběratele.“ Mgr. Jiří Topinka, vedoucí Státního okresního archivu Beroun

Nemůžeme uchovávat jen historii blahé paměti, ale jsme naopak povinni si ji připomínat a zachovávat v celé její šířce, včetně neblahých a varujících projevů.Prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D., historik a politolog Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i., oddělení moderních intelektuálních a politických dějin a Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Socha je samozřejmě poplatná době svého vzniku, je projevem socialistického realismu a symbolem velmi nešťastného období našich dějin. Zároveň je však významným hmotným dokladem tehdejší doby. Navíc soch Stalina se u nás dochovalo velmi málo na rozdíl od Leninů a Gottwaldů. Podstatné také je, že historie pomníku je výborně zpracována historikem Janem Šindelářem, který se na tuto oblast specializuje a tím je připravena pro muzejní prezentaci.Mgr. Marcel Fišer, Ph.D., ředitel Galerie výtvarného uměni v Chebu

Ve sbírkách našeho muzea se dochovaly fotografie pomníku a také jeho vyobrazení na dobových pohlednicích. Máme zdokumentovánu i proměnu komárovského náměstí. Ve sbírkovém fondu našeho muzea se nacházejí další artefakty z druhé poloviny 20. století.  Na počátku 90. let. získalo muzeum busty J. V. Stalina, K. Gottwalda a V. I. Lenina, a již zmiňovanou sochu z pomníku V. I. Lenina, který stál v Berouně před ONV. Ve sbírkách muzea se dále nachází množství drobných artefaktů dokumentujících čtyřicetiletou vládu komunistického režimu v Československu - čestná uznání, diplomy, vyznamenání, kroniky BSP, knihy, standardy, umělecká díla. Socha J. V. Stalina bude nedílnou součástí tohoto souboru.Mgr. Dana Hradilová, historička a kurátorka, Muzeum Českého krasu

Bez hmotných dokladů uložených v muzejních sbírkách nelze plnohodnotně doložit ani vysvětlit naši minulost, pomáhají pochopit mentalitu doby.RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D., ředitelka, Muzeum Českého krasu

 

http://www.muzeum-beroun.cz

https://www.facebook.com/muzeumberoun/

https://www.facebook.com/geoparkbarrandien

Fenomén devadesátek zmapuje celovečerní film, televizní dokument i kniha. I vaše vzpomínka může pomoci

ČR: Byla to doba plná euforie a nadějí, dekáda plná změn. Padla stavidla, svoboda byla všude a jakékoli mantinely byly tak daleko, že je mnozí ani nezahlédli. Dovalili se Rolling Stones, sovětským tankům zamával z pódia Frank Zappa, do Prahy se vrátil Ivan Král, zpod bývalého Stalinova pomníku začalo vysílat první soukromé rádio a Michael Stipe z R.E.M. se marně snažil zaplatit za smažák u stánku na Vranovské přehradě platinovou kreditkou. Rock se stává mainstreamem, Lucie je na vrcholu. Desítky, možná stovky nových českých, moravských i slovenských kapel zkoumají nejrůznější stylová zákoutí punku, hardcoru, crossoveru, vře to na elektronické scéně a na dveře klepe agresivními beaty hip hop.

Autor článku: 
Silvie Marková

Devadesátá léta minulého století byla v historii naší kultury a zejména hudby natolik mimořádnou a neopakovatelnou dobou, že si zaslouží důkladné zmapování.  Z různých úhlů pohledu se tomuto fenoménu bude věnovat rozsáhlý projekt Devadesátky, který vzniká pod vedením filmového producenta Petra Kozy.  Nejen pamětníci se mohou těšit na celovečerní film režiséra Radima Špačka a scenáristy Lukáše Csicselyho, šestidílný dokumentární televizní cyklus Jakuba Skalického i knihu předního hudebního historika a publicisty Radka Diestlera. Traduje se, že kdo si něco z devadesátek pamatuje, tak je doopravdy neprožil. Možná ale, že právě vy máte doma nějakou hmatatelnou vzpomínku, která může autorům Devadesátek pomoci. Autoři projektu prosí o pomoc s hledáním archivních materiálů z let 1990-99, fotografie, plakáty, vstupenky, programy, soukromé nahrávky, audio i video záznamy z koncertů či parties v klubech i na festivalech (jejich digitalizaci si autoři zajistí), fanziny, časopisy a další memorabilie z tohoto období, včetně koncertů zahraničních interpretů na našich pódiích. Tým Devadesátek předem děkuje za vaše tipy a bližší informace, které můžete zaslat na e-mail devadesatky@kozafilm.com.

Zatímco kniha Radka Diestlera by měla vyjít již v příštím roce, filmové projekty plánují premiéru o dva roky později. Více na www.devadesatky.com.

Petr Koza, producent a iniciátor celého projektu, zažil devadesátá léta jako dítě a teenager, emocionální impulsy té doby a objevování různých hudebních stylů však pro něj zůstaly klíčové. „Vracím se přes tehdejší hudbu ve vzpomínkách do doby, po které se mi stýská, ale nevím přesně, co bylo za tím vším. A to je pro mě vlastně klíč k otevření toho velkého příběhu a dlouhého vyprávění,” říká Petr Koza a dodává: “Dalo by se říci, že jde o celkem nedávnou historii, ale čas letí rychleji, než se nám zdá a od roku 1990 už je to více jak 30 let. Je to jeden z mnoha důvodu se důkladně do té doby ponořit a zachovat tu jedinečnost i pro budoucí generace.“

Režisér Radim Špaček, který se ujal režie celovečerního filmu, devadesátky prožil naplno. „Měla by to být nejen vzpomínka na naše mládí, ale i na pocit kolektivní euforie, která tehdy ovládla celou společnost, nic se nezdálo nemožné a optimismus byl k mání zdarma na každém rohu,” říká režisér k filmu, který bude rámován příběhem unaveného rockera – padesátníka Franty a jeho dvacetiletého synovce Petra. „Divoký́ a svižný́ styl odkazující na náladu devadesátek chceme eklekticky přetavit i do filmu, který́ tak může na každého působit jinak. Jako analýza, pomník, pohádka, monument, sci-fi či memento,” dodává Radim Špaček.

Šestidílný dokumentární televizní cyklus Jakuba Skalického, do jehož základního fundamentu bude patřit také mravenčí práce Radka Diestlera na přípravě knihy o české a slovenské hudební scéně 90. let, která by měla vyjít v příštím roce v nakladatelství 65. pole, zmapuje scénu té doby z více úhlů. Bude se zabývat kluby a festivaly, rozhlasovými a televizními pořady, časopisy a fanziny. Zmapuje činnost agentur a promotérů, připomene koncerty zahraničních hvězd u nás i první zkušenosti českých kapel v zahraničí. Probere mainstream i extrémní žánry a přinese pohledy na gramofonový trh a silné i obskurní příběhy na téma “jak se prodávala hudba”. Nezapomene ani na vizuální aspekty tehdejší dynamické doby, klipy, plakáty či typické prvky v oblečení. Časovým rámcem cyklu bude období od 3. prosince 1989 (slavný́ koncert Pro všechny slušný lidi) až po rok 1999. „V devadesátých letech jsme na ČT dělali pořad, který se jmenoval Paskvil. Vymysleli jsme ho to léto, co přijeli Pink Floyd. Bylo mi 21. Producentovi 19 let. Během měsíce jsme sehnali milion korun a za další měsíc začali točit. Pak jsme ho vysílali deset let. Mohlo by se tohle stát někdy jindy než v téhle dekádě?“ doplňuje Jakub Skalický.

Pomůže Léto u Stěnavy obnově plácku v Broumově?

BROUMOV: Agentura pro rozvoj Broumovska rozjela 1. května kampaň Léto u Stěnavy, pomocí které by chtěla se zapojením veřejnosti vybrat peníze na obnovu a oživení jednoho z plácků v Broumově – v Dvořákově ulici, nedaleko bývalých jatek.

Autor článku: 
Kateřina Ostradecká

Projekt obnovy chce vnést život na toto místo a tichý výchozí bod cyklostezky vedoucí na Otovice proměnit v příjemný prostor, kde se budou scházet sousedé, rodiny i přátelé. Kampaň byla zahájena v sobotu 1. května na darovacím portálu www.darujme.cz/letoustenavy, kde je možné tuto obnovu podpořit libovolnou částkou. Každou vybranou korunu zdvojnásobí Nadace OSF.

„Za vybrané peníze bychom tento plácek u Stěnavy chtěli oživit a vybavit novým zařízením – například veřejným grilem či ohništěm, lavičkami, stoly nebo herními prvky pro děti. Pokud by se podařilo vybrat dostatek financí, rádi bychom také v další fázi zachránili – a postupně opravili – chátrající domky, které se nacházejí u tohoto plácku,“ uvedla Pavla Jenková z Agentury pro rozvoj Broumovska.

Kampaň poběží celý květen a do obnovy plácku se může zapojit široká veřejnost, a to různými způsoby. „Kromě finančního přispění budeme moc rádi například za vyplnění online dotazníku, který je možné najít na webu Agentury pro rozvoj Broumovska, kde nám může veřejnost dát vědět, jak by tato obnova mohla vypadat a co by tam nemělo chybět. Veškeré podněty předáme architektovi, který navrhne budoucí podobu místa. Do obnovy se mohou zapojit také děti z Broumova, pro které jsme vyhlásili výtvarnou soutěž o ceny. Stačí nakreslit, jak by oživený plácek mohl v budoucnu vypadat, a malbu donést do 27. května do klášterní kavárny nebo poslat do Agentury pro rozvoj Broumovska,“ dodává Pavla Jenková.

Všechna díla z výtvarné soutěže budou vystavena právě na plácku u Stěnavy, kde se v sobotu 29. 5. 2021 od 16.00 uskuteční Sousedská opékačka, na kterou je zvána i nejširší veřejnost. Bližší informace k celé kampani, k online dotazníku i výtvarné soutěži najdou zájemci na webu Agentury pro rozvoj Broumovska: www.aprb.cz/letoustenavy.

 

České pěvecké sbory podpoří Nadační fond Vrba

ČR: Česko, zpívej! Tak se jmenuje benefiční večer, který proběhne ve čtvrtek 6. května od 18 hodin jako live stream na Facebooku Českých sborů a jejich YouTube kanálu. Přestože pěvecké sbory patří k těm, které protipandemická opatření postihla nejvíce, neskládají ruce do klína. Rozhodli se speciálním programem podpořit Nadační fond Vrba, jenž pomáhá ovdovělým rodinám s dětmi. Večerem budou z Jazz & Cocktail Clubu U Staré paní v Praze živě provázet herečka, populární zpěvačka a ambasadorka Nadačního fondu Vrba Berenika Kohoutová a operní pěvec Adam Plachetka. Pro oba platí, že počátky jejich úspěšných uměleckých kariér výrazně ovlivnilo účinkování v dětských pěveckých sborech.

06.05.2021
18:00
Autor článku: 
Silvie Marková

Hudební maraton, vytvořený z krátkých videí pěveckých sborů z nedávné minulosti, tak doplní živě moderované vstupy a rozhovory se zajímavými hosty z nejrůznějších oborů, vždy však spjaté se sborovým zpěvem. Diváci se mohou těšit například na herečku a zpěvačku Petru Černockou, novináře Jana Flemra, přednostku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jarmilu Heissigerovou, ředitelku Nadačního fondu Vrba Petru Glosr Cvrkalovou a řadu dalších.

„České sbory pomáhají! A my jsme moc rádi, že během benefičního online koncertu 'Česko zpívej' bude možné podpořit právě NF Vrba. Toto propojení nám připadá více než symbolické. Já sama jsem dlouholetou sbormistryní a sborový zpěv je pro mne velkou láskou," říká ředitelka Nadačního fondu Vrba Petra Glosr Cvrkalová.  „Tento projekt je inspirován tradicí sborových koncertů pro UNICEF, které vždy během jara probíhaly napříč celou republikou. Když jsme ale přemýšleli, kam energii a podporu nasměrovat nyní, hledali jsme něco, co je takříkajíc doma, a kde peníze chybí. Péče o ovdovělé rodiny, a především děti v nich byla pak jasnou volbou. Málokdo o existenci Nadačního fondu Vrba ví, jeho činnost není dostatečně financována a v dnešní době jsou bohužel jeho aktivity ještě potřebnější nežli dříve," dodává za pořádající Unii českých pěveckých sborů Lukáš Prchal.

Benefiční večer Česko, zpívej! bude možné sledovat na Facebooku www.facebook.com/CeskeSbory a YouTube kanálu https://bit.ly/youtube-ceskesbory. Přispět Nadačnímu fondu Vrba mohou nejen diváci streamu v den konání akce a pak celý následující měsíc na portálu Donio - www.donio.cz/CeskeSboryProVrbu. Více informací také na www.nadacnifondvrba.cz a www.ceskesbory.cz.

České a moravské pěvecké sbory jsou výjimečným a dlouholetým kulturním a společenským fenoménem, který spoluvytvářel v posledních dvou stech letech národní povědomí a byl zároveň podhoubím pro růst výrazných uměleckých individualit. Dětství v pěveckém sboru mne utvářelo nejen hudebně, ale i společensky. Myslím si, že bez přispění sbormistra pana profesora Staška bych byl někdo jiný, než jsem dnes," říká moderátor večera Adam Plachetka o počátku cesty, která jej dovedla až do Vídeňské opery nebo newyorské MET. Také jeho spolumoderátorka Berenika Kohoutová vděčí za základní pěvecké a pódiové dovednosti dětství ve sborech. „To, co se tam naučíte vám dá skvělou průpravu na to, co vás později čeká na pódiu i mimo něj, ať již zpíváte, hrajete, nebo stojíte před kamerou,” vysvětluje mladá herečka a zpěvačka, která je také ambasadorkou Nadačního fondu Vrba.

Pěvecké sbory zasáhla pandemie COVID 19 plnou silou, v podstatě jsou již přes rok ochuzeni o možnost společného setkávání a zkoušení, natož vystupování. „Dětské sbory budou tento výpadek činnosti a tím ztrátu členské základny dohánět několik let. Pokud nebude činnost možná od září 2021, rozpadnou se úplně a některé se už neobnoví,“ komentuje situaci Hana Virglerová z dětského sboru Rolnička Praha. Přesto nerezignovaly, a prostřednictvím výběru ze záznamů svých nejlepších vystoupení nyní pomohou těm, kterým pandemie přivodila tu nejtěžší a nevratnou ztrátu.

Nadační fond Vrba pomáhá ovdovělým rodinám s dětmi, přináší důležité informace a praktickou pomoc v každodenním životě při cestě těchto rodin zpátky do života. Poskytuje administrativní, finanční a právní poradenství, psychoterapeutickou pomoc, ale i praktické služby hospodyň nebo řemeslníků pro ovdovělé rodiny.

Celostátní festival základních uměleckých škol ZUŠ Open proběhne i letos ve volném termínu

ČR: Letošní v pořadí pátý ročník celostátního festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open více než kdy jindy upozorňuje na přínos a význam uměleckého vzdělávání. Déle než rok trvající pandemie citelně zasáhla i do oblasti základního uměleckého vzdělávání. Oproti loňskému roku, kdy se ZUŠ potýkaly se zaváděním distanční výuky a snažily se děti zapojit do nejrůznějších online projektů, čelí nyní mnohem závažnějšímu problému, a to udržení motivace svých žáku a zamezit jejich případnému odhlašování ze studia.

Autor článku: 
Silvie Marková

„Podporujme v dětech kreativitu a nadání, podporujme základní umělecké vzdělávání. Omezovat se jen na digitální technologie v umění dlouhodobě nelze, osobní kontakt žáků a pedagogů je nenahraditelný,“ vyzívá patronka ZUŠ Open pěvkyně Magdalena Kožená. Některé obory jako taneční, dramatický či sborový zpěv nebo orchestry ZUŠ je takřka nemožné vyučovat online. „Umění spojuje, boří hranice, pomáhá, je jazykem našich emocí, učí nás vnímat a rozvíjet smysl pro krásu. Umění a výchova k němu vedle mnoha nenahraditelných kompetencí především kultivuje mladou generaci, jejímž prostřednictvím je nositelem naděje. Naděje, kterou potřebujeme nejen v čase pandemie,“ dodává hlavní koordinátorka ZUŠ Open Irena Pohl Houkalová.

Velkou část stávajícího školního roku byly základní umělecké školy zavřené. Proto letošní ročník ZUŠ Open, který pořádá Nadační fond Magdaleny Kožené ve spolupráci se základními uměleckými školami a dalšími institucemi, proběhne opět ve volném termínu od jara do konce roku. Stejně jako v minulém roce festival přináší sdílenou radost z umění, ale řídí se také mottem „ZUŠ Open pomáhá“. Ve spolupráci se školami vzniká řada projektů ve prospěch potřebných. Mnoho škol například průběžně aktivně pomáhá seniorům, kteří trpí izolací prostřednictvím online představení přenášených přímo do jejich domovů, na mnoha místech vznikají happeningy jako poděkování zdravotníkům za jejich obětavou službu.

Aktuální ročník ZUŠ Open dnes symbolicky odstartuje online premiérou Ódy na radost v provedení 130 žáků a 15 ředitelů ze 48 základních uměleckých škol z ČR i ze Slovenska. Autorské úpravy ikonicky známé Beethovenovy Ódy na radost v čase pandemie se zhostila skladatelka, hudebnice a textařka Marie Sommerová. Skladba, jejíž nahrávka vznikla díky projektu Hudební Všeználek a ZUŠ Open, je k dispozici na www.zusopen.cz nebo na https://youtu.be/Q3UgRTOctTM.  

6. května bude zahájena výstava výtvarných prací žáků pražských ZUŠ, která zaplní prostory Novoměstské radnice. Ve spolupráci s Charitou ČR proběhne v ambitech františkánského kláštera na Jungmannově náměstí prodejní výstava výtvarných děl, která bude zahájena slavnostním streamovaným koncertem duchovní hudby 18. května v kostele Panny Marie Sněžné. Spolu s žáky a pedagogy dvou pražských ZUŠ vystoupí také Irena Pohl Houkalová. 25. května bude ZUŠ Open opět hostem programu festivalu Pražské jaro. V rámci koncertu s názvem Salon ZUŠ se představí žáci ZUŠ a zároveň letošní absolventi Stipendijní Akademie MenART. Žáci vybraných škol a stipendisté MenART vystoupí díky ZUŠ Open například také na festivalu Americké jaro, Smetanově Litomyšli a plánují společnou výstavu v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle.

Školy na závěr obtížného školního roku plánují komorní zahradní slavnosti a umělecká setkání v parcích, které mají být nositeli naděje a sdílení radosti prostřednictvím umění nejmladší generace a jejích pedagogů. 25. června chystají školy pardubického kraje společný happening na náměstí, který vyvrcholí koncertem komorní hudby absolventů, profesionálních umělců a hostů. Společné projekty ve veřejném prostoru, které mají sociální přesah podpory potřebných, připravují na poslední červnový týden školy na zámku v Nových hradech či v Hradci Králové. Pražské školy plánují společné vystoupení v parku Kajetánka.

V létě se po loňském úspěchu žáci ZUŠ vrátí na i na srpnový Maraton hudby Brno, kde se mimo jiné zapojí do oblíbené piano štafety. S ohledem na současnou situaci se většina společných projektů ZUŠ v jednotlivých krajích uskuteční s velkou převahou až v druhé polovině roku.  V plánu jsou společná vystoupení a benefiční projekty na poutním místě Neratov, v Litni, na Vyšehradě, v Kroměříži, ve Zlíně a na mnoha dalších místech.

Již nyní ZUŠ Open prezentuje inspirativní ukázky z distanční výuky, online koncerty, výstavy či představení. Součástí letošního festivalu je mj. distanční interpretační soutěž pro žáky ZUŠ ve spolupráci s Pardubickou komorní filharmonií Hraj online. Finále soutěže a slavnostní koncert je plánován na druhou polovinu června v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci. Další soutěží, do které se zapojilo ZUŠ Open, je varhanní soutěžní přehlídka žáků ZUŠ Organum Regium, která v letošním roce probíhá mimořádně online a její výsledky budou oznámeny 6. května. 

Program jednotlivých škol je průběžně aktualizován na webových stránkách www.zusopen.cz.

 

Facebook: www.facebook.com/zusopen

 

Youtube: www.youtube.com/channel/UC7PYdF5bSnh7nUh5qe6wzwA/featured

 

Instagram: https://www.instagram.com/zus_open

Hlasujte pro kandidáty na Cenu veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové

ČR: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) letos udělí již 27. Cenu Olgy Havlové a popáté i Cenu veřejnosti, která vzejde z online hlasování. Ocenění je určeno osobnosti pomáhající ostatním navzdory svému zdravotnímu znevýhodnění. Slavnostní předání cen se uskuteční 14. června v Praze, a to v souladu se všemi hygienickými opatřeními, která platí v době epidemie koronaviru. Kandidáti, jimž lze již nyní poslat hlas, jsou zveřejněni na stránkách www.cenaolgyhavlove.cz.

Autor článku: 
Jana Taušová

Letos může veřejnost posílat své hlasy skrze webové stránky od 1. do 24. května 2021. Ocenění získá osobnost s největším počtem hlasů na slavnostním udílení ocenění 14. června v Praze. „Porota Ceny Olgy Havlové vybrala do užší nominace na Cenu veřejnosti šest kandidátů. Jsou jimi: Linda Albrechtová, David Lukeš, Kateřina Křápová, Zuzana Nemčíková, Monika Křístková a Břetislav Košťál. Dále porota ze všech došlých nominací vybere letošního nositele Ceny Olgy Havlové,“ uvádí ředitelka VDV Monika Granja.

 

Kdo jsou kandidáti na Cenu veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové
 

Linda Albrechtová z Plzně
konzultantka v organizaci Tyfloservis, o. p. s. 

I přes svůj zrakový handicap se angažuje v pomoci druhým se stejným nebo podobným znevýhodněním, jako má sama. Vedle svého zaměstnání provozuje blog „Blindička aneb Život prakticky nevidomé ženy“, podílí se tak na osvětě mezi lidmi se zrakovým postižením a přiblížení života a potřeb nevidomých a slabozrakých široké veřejnosti. Pravidelně přednáší studentům lékařské fakulty a pracuje při Západočeské univerzitě v Informačním a poradenském centru jako poradce pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. V minulosti spolupracovala s výzkumným centrem na univerzitě při testování speciálních brýlí pro nevidomé v rámci projektu Stimulátor pro nevidomé.  

 

David Lukeš z Prahy
ředitel Centra Paraple 

Po úrazu páteře před 20 lety je kvadruplegik. Ještě před úrazem studoval dvě vysoké školy, nakonec se rozhodl pro práva a diplomovou práci psal na téma pracovní právo a lidé s postižením. Jako vystudovaný právník pomáhal v Centru paraple v oblasti legislativy a před pěti lety se stal ředitelem této organizace, která pomáhá lidem po poranění míchy. Vedle řízení organizace se věnuje také počítačové grafice, redaktorské práci magazínu Centra Paraple a ragby na vozíku. Velkým tématem jsou pro něj rodiče samoživitelé nebo děti s postižením. 
 

Kateřina Křápová z Prahy
fyzioterapeutka v Dětském centru Paprsek 

Od narození se potýká s následky dětské mozkové obrny a žije s praktickou hluchotou, i přesto ale miluje hudbu. Už během studií na vysoké škole založila hudební kroužek, kde vyučovala základům hry na klavír. Přesvědčila veřejnost, že i lidé s těžkým postižením sluchu mohou hrát na hudební nástroj. Vedle zaměstnání fyzioterapeutky po léta vede oddíl sportovců s mentálním a kombinovaným postižením (SK Paprsek). S mladými sportovci se řadu let účastní soutěží Českého hnutí Speciálních olympiád, na národní i mezinárodní úrovni. Pod jejím vedením dosáhli sportovci se závažnými postiženími významných mezinárodních úspěchů. V mnoha dětech a mladých sportovcích s postižením vzbudila důvěru ve vlastní schopnosti a zdravou ctižádost, s níž překonávají svá omezení.  
 

Zuzana Nemčíková z Prahy
psycholožka v organizaci Revenium, z. s. 

Ve svém životě řeší již mnohokrát opakovanou onkologickou diagnózu. Přesto druhé směruje a motivuje ke zvládání těžkých životních situací, včetně těch nejsložitějších, ať již ve své psychologické poradně v rámci Revenia, přednášením pro veřejnost a pacientské organizace Aliance žen s rakovinou prsu nebo psaním. Loni vydala knihu ABCDa zvládání rakoviny, opakovaných recidiv a metastáz. Od roku 2018 je členkou České onkologické společnosti – psychoonkologické sekce a jejími častými klientkami jsou onkologické pacientky, kterým pomáhá znovu nalézt pracovní kompetence.  
 

Monika Křístková z Frýdku-Místku
účetní a dobrovolnice v canisterapeutické organizaci Podané ruce, z. s.  

Její krédo je „Nesedím a nekoukám z okna.“ Narodila se s progresivní svalovou dystrofií a od střední školy je na vozíku. Je jednou ze zakládajících členek canisterapeutické organizace Podané ruce a už 21 let jí zpracovává kompletní ekonomickou a účetní agendu. Jako nadšená dobrovolnice a milovnice zvířat se aktivně podílí na rozvoji a propagaci canisterapie. Kvůli svému onemocnění ví nejlépe, co člověku s handicapem běžný život alespoň trochu usnadní. Iniciovala tak vznik spolku pro Osobní asistenci (pomoc člověka člověku), který funguje už 20 let. 

 

Břetislav Košťál z Prahy
manažer Studia 27 v organizaci Fokus Praha

Pan Břetislav žije s duševním onemocněním už mnoho let, ale naučil se ho přijímat a začal o něm mluvit. Svůj příběh vyprávěl už v osvětovém programu pro středoškoláky Blázníš? No a! V roce 2014 pak stál u zrodu Studia 27. Jako žurnalista a lektor spolu s dalšími pořádá besedy s hosty o duševním zdraví. Snaží se inspirovat, pomáhat měnit životy lidí a neváhá přitom jít se svou vlastní kůží na trh. Nebojí se mluvit o stigmatech a předsudcích, které jsou s duševním onemocněním často spojené.  

 

O Ceně Olgy Havlové
 

Cenu Olgy Havlové vyhlásila paní Olga v roce 1995 s cílem ocenit lidi se zdravotním postižením, kteří i přes svůj handicap dokážou velké věci, a jsou tak inspirací k překonávání překážek i zdravým lidem. Loni si ocenění odnesla Martina Půtová, spoluzakladatelka projektu Burn Fighters, který pomáhá lidem s popáleninami.

Hlavním mediálním partnerem Ceny Olgy Havlové 2021 je Radiožurnál. Dalšími partnery jsou: Minet Elektro, spol. s. r. o., Subterra, a. s., Volvo Car CZ a Auto Průhonice, Mountfield, a. s., Rückl Crystal, a. s., Deník N a Radio 1.


Další informace o Ceně Olgy Havlové a jejích laureátech naleznete zde.

www.vdv.cz

www.cenaolgyhavlove.cz

Hradecká kulturní pátračka

HRADEC KRÁLOVÉ: Královéhradecké kulturní organizace spojily své síly a na letní měsíce připravují pro své návštěvníky a diváky speciální program, Hradeckou kulturní pátračku. Ta bude zahájena 1. července a poběží po celou dobu letních prázdnin, vždy od úterý do neděle.  Iniciátorem projektu je Divadlo Drak, které ke spolupráci přizvalo Galerii moderního umění v Hradci Králové, Klicperovo divadlo, Muzeum východních Čech, Filharmonii Hradec Králové a Bio Central.

od 01.07.2021 do 31.08.2021
Autor článku: 
TZ/jal

„Impulsem pro vznik této pátračky byla naše zkušenost z loňského roku, kdy jsme vytvořili bojovku Za Příběhem Draku. Měla velmi dobrý ohlas a zároveň skvěle zafungovala jako alternativní program pro rodiny s dětmi v létě, kdy divadlo nehraje. Kvůli pandemii Covid-19 je provoz všech kulturních organizací dlouhodobě přerušen, ale protože věříme, že přes léto se opatření uvolní, spojili jsme síly, abychom se navzájem podpořili, společně připomněli veřejnosti, že kultura tu pro ni stále je, a zároveň rozšířili naší programovou nabídku v průběhu léta, kdy obdobně jako v loňském roce bude jistě řada lidí trávit prázdniny v ČR,“ vysvětluje vedoucí produkce Divadla Drak Barbora Kalinová.

Hradecká kulturní pátračka by měla účastníkům nabídnout především zážitek. Nemá být pouhou turistickou trasou. „Chceme představit jednotlivé instituce jako živá, inspirativní a přátelská místa a víc je otevřít široké veřejnosti,“ doplňuje Kalinová.

V okolí či uvnitř jednotlivých institucí tak budou umístěna stanoviště, kde prostřednictvím hry, splněním interaktivního úkolu, vyluštěním tajenky či rozřešením šifry účastníci získají indicii, díky které budou moci pokračovat dál v pátrání a zároveň nahlédnout do zákulisí kulturních organizací a vybraných profesí.

Pátračka je určena pro rodiny s dětmi i dospělé. Začínat bude v Labyrintu Divadla Drak, kde účastníci obdrží všechny potřebné informace a mapu, podle které se budou nadále orientovat.

 

 

Katedra českého jazyka se výrazně podílela na publikaci o slovenské poezii

OSTRAVA: Kvantitativní lingvista Michal Místecký z katedry českého jazyka FF OU je hlavním autorem slovensko-anglické publikace Láska v číslach: Sládkovičova Marína pohľadom kvantitatívnej lingvistiky / Love in Numbers: Sládkovičʼs Marína from the Viewpoint of Quantitative Linguistics, která v současné době vychází v prestižním slovenském nakladatelství VEDA.

Autor článku: 
Nela Parmová

Publikace s atraktivním názvem v sobě skrývá komplexní stylometrickou analýzu stěžejního díla slovenského národního barda, od jehož narození loni uplynulo dvě stě let, a na její tvorbě se podílela paleta předních odborníků v daných oblastech – lexikografka a stylistka Natália Kolenčíková, literární vědec Martin Navrátil a nedávno nás opustivší legenda kvantitativní lingvistiky Gabriel Altman.

Andrej Sládkovič (1820–1872) byl tvůrcem rozkročeným mezi klasicismem a romantismem – vzal formu francouzské ódy a naplnil ji pocity nešťastně zamilovaného romantika, který je rozpolcen mezi láskou k ženě a láskou k národu. Tak vznikla Marína, nejdelší milostná báseň na světě, která se ve svých 291 strofách snaží zachránit básníka od hlubiny depresivní propasti. Její text můžeme vnímat jako chvalozpěv, lidovou baladu, klinický záznam osobního boje, nebo jako terapeutickou modlitbu. A všechny tyto aspekty vnitřně extrémně členěné a proměnlivé básně odhaluje stylometrická analýza, která se zaměřuje na Sládkovičův rým, slovní bohatství, morfologii, syntax i způsob vyprávění.

Vydaná knížka má různé cíle. Jednak jí jde o Sládkoviče samotného a oživení jeho odkazu, jednak o to, aby představila vědecké nástroje, které se dají úspěšně využívat pro analýzu básnického jazyka. V neposlední řadě by se ráda stala jednou z řady podobných publikací, které budou mapovat (slovenskou) literární tvorbu prizmatem progresivních kvantitativních metod.

 

Bibliografický údaj:

 

MÍSTECKÝ, Michal – KOLENČÍKOVÁ, Natália – NAVRÁTIL, Martin – ALTMANN, Gabriel. Láska v číslach: Sládkovičova Marína pohľadom kvantitatívnej lingvistiky / Love in Numbers: Sládkovičʼs Marína from the Viewpoint of Quantitative Linguistics. Bratislava: VEDA, 2020. 212 stran.

Pragovka otevře výstavu KO-LABORACE a chystá také online Kolben Open

PRAHA: I přes stále trvající omezení Pragovka připravuje velkou, „bienálovou“ výstavu svých rezidentů, tentokráte s názvem KO-LABORACE. Kurátor Petr Vaňous se rozhodl k vystavení co největší škály rezidentských prací, a tak se diváci mohou těšit na známá jména umělecké scény, a letos poprvé také na vizuální dialog a kolaboraci celkem 51 umělců. Výstava bude zahájena ONLINE 8. 5. v rámci velkolepého benefičního streamu Kolben Open a potrvá do 26. 8. Veřejnosti bude fyzicky zpřístupněna ve chvíli, kdy se uvolní stávající opatření.

od 08.05.2021 do 26.08.2021
Autor článku: 
Eva Janovská/ika

Rezidentská výstava KO-LABORACE pod kurátorským vedením Petra Vaňouse představí na bezmála 2000 metrech čtverečních díla 51 rezidentů Pragovky, mezi nimiž jmenujme například Filipa Černého, Matouše Hášu, Anežku Hoškovou, Annu Hulačovou, Jakuba Janovského, Jiřího Matějů, Vladimíra Mertu, Karímu Al- Mukhtarovou, Pastu Onera, Davida Pešata, Janu Prekovou, ale i Adama Štecha. Téma kolaborace, které si kurátor zvolil, se opírá rovněž o současnou společenskou situaci. Kolaboraci Petr Vaňous pojímá jako entitu, kterou lze chápat (a prožívat) dvěma možnými způsoby. „Zatímco v angličtině jde o standardní označení běžného druhu spolupráce, v češtině název vykazuje jednoznačně rozporuplný význam, který pociťujeme negativně. „Kolaborace“ je sice spolupráce, ale s historickými asociacemi na činnost spojenou se zrádným, zrazujícím jednáním, či přímo se zradou (přiznanou či skrytou). Konotace názvu je tedy subversivní sama o sobě. Má sama v sobě umístěnou významovou rozbušku, pro každého ovšem jinak silnou,“ vysvětluje svůj záměr kurátor. Výstava KO-LABORACE je třetí z řady velkých rezidentských výstav, pořádaných každý druhý rok za účelem prezentace děl umělců, kteří dlouhodobě patří k umělecké komunitě Pragovky. První dva ročníky se odehrály pod kurátorským vedením Karla Srpa a stejně jako tato, byly spojeny s uměleckou slavností Kolben Open určenou veřejnosti.

Při výběru rezidentů hledal kurátor řešení, jak vystavit co nejvíce umělců. „Vycházel jsem ze statu quo rezidenční situace a vytvořil z ní jakousi arénu, kde spolu díla a umělci mohou jak souznít tak se dostávat do vzájemné konfrontace“, dodává kurátor. Výstava tak ukáže 51 umělců napříč věkovými kategoriemi, a to ve třech velkorysých prostorách Art Districtu Pragovka (celé přízemní Pragovka Gallery, The White Room i jindy nepoužívaná bývalá Jídelna). Diváci se mohou těšit na práce rezidentů, kteří jsou stálicemi české výtvarné scény i pravidelnými vystavujícími v již zmiňované tradici rezidentských výstav. V rámci sondy do uměleckého života si výstava klade za cíl jít hlouběji pod pomyslný povrch než předchozí výstavy: ukáže díla těch, kteří Pragovkou prošli a zanechali nesmazatelnou stopu (např. Zbyněk Linhart, David Pešat, Jiří Matějů), ale i umělců, kteří z různých důvodů na rezidentských výstavách dosud neparticipovali, přestože jsou neodmyslitelnou součástí Pragovky (např. Jana Preková, Matěj Hrbek).

Prostorově je pragovácká výstava s názvem KO-LABORACE rozdělena do dvou částí, přičemž obě části od sebe odděluje rezidenční patro, vyhrazené ateliérům. Do přízemní části, tvořené tradičnějšími galerijními prostory Pragovka Gallery (Entry, Rear, Pop-Up a Foyer, cca 700 m2) umístil kurátor převážně malířská a sochařská díla. Prostory bývalé jídelny, jež se nachází ve druhém patře budovy, uchopil kurátor jako plochu pro vzájemně navazující site-specific projekty. Dlouhodobě pro projekt galerií v Pragovce používaná paralela umělecké „kuchyně“ a „jídelny“, v níž rezidenti servírují umělecký pokrm veřejnosti, nabyla doslovných rozměrů v části instalace nazvané „Studený bufet“. Dlouhý stůl, na který kurátor umístil díla vybraných autorů, tvoří dominantu prostoru a vybízí umělce ke ko-laboraci a nabízí zajímavé srovnání uměleckých děl, která by se v jiném kontextu vedle sebe měla jen málo šancí ocitnout.

Výstava KO-LABORACE bude probíhat od 9. 5. do 26. 8. 2021. Po dobu omezení bude přístupná nahlédnutím zvenčí či online a po uvolnění opatření se také fyzicky otevře veřejnosti. Výstavu zahájí kurátor Petr Vaňous v rámci ONLINE benefičního streamu Kolben Open 8 v sobotu, 8. 5. 2021, na který bude možné v jeho průběhu přispět v rámci sbírky na podporu kultury.

Vystavující: Kateřina Adamová, Jana Babincová, Filip Černý, Eva Fajčíková, Eliška Fialová,  Daniel Hanzlík, Matouš Háša, David Helán, Anežka Hošková, Matěj Hrbek, Anna Hulačová, Martina Chloupa, Jakub Janovský, Kryštof Kaplan,Martin Káňa, Daniela Klimešová, Terezie Kusbach Kolářová, Tadeáš Kotrba, Veronika Landa, Zbyněk Linhart, Matouš Lipus, Václav Litvan, Jiří Matějů, Martin Matoušek, Vladimír Merta, Karíma Al-Mukhtarová, Michaela Munzarová, Petra Navrátilová, Richard Nestler, Lucie Nováčková, Pasta Oner, David Pešat, Jana Preková, Veronika Přikrylová, Ondřej Roubík, Marcel Rozhoň, Zuzana Růžičková, David Strauzz, Alessandra Svatek, Martin Šilhán, Pavel Šimíček, Adam Štech, Pavel Tichoň, Pavel Trnka, Hynek Vacek, Pavla Vachunová, Martin Vlček, Ladislav Vlna, Helena Volejníková, Lawrence Wells, Pavla Zábranská.

http://www.pragovka.com/cs/pragovka-gallery

https://www.pragovkaonline.com/

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Co se děje