středa
14. dubna 2021
svátek slaví VincencZásady vztahu kronikář x obec

Autor článku: 
Jaromír Košťák

<p>Podnět PhDr. P. Majera, týkající se vztahu kronikář x obec, zaujal Jaromíra Košťáka, který se souhlasem autora myšlenky vám jej předkládá.</p> <p>Na posledním setkání kronikářů začátkem května v Pardubicích, který organizoval pražský SEKURKON, jsem se dotkl ve své přednášce současné praxe, a to zákona č. 132/2006 Sb. a na řadě příkladů jsem přiblížil současnost z hlediska těch, kteří kroniku píší. V závěru jsem získal zajímavý podnět do PhDr. P. Majera z Bystřice nad Olší. Zaujal mne, protože zejména pro začínající kronikáře a jejich OÚ nebo MěÚ obsahuje řadu náležitostí a podmínek ve vztahu kronikář a obec. </p> <p>Cituji nejdůležitější pasáže:</p> <p>Povinnosti kronikáře<br />
- kronikář se ve své práci řídí zákonem č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí z 16. března 2006<br />
- vede kroniku v elektronické podobě<br />
- nedílnou součástí kroniky je příloha, která obsahuje písemné, obrazové nebo zvukové dokumenty doplňující zápis v kronice<br />
- zúčastňuje se veřejného života v obci, zejména jednání orgánů obce, činnosti spolků, organizací, škol a církví<br />
- usiluje o zachycení všech důležitých skutečností pro život obce v daném roce<br />
- vede kroniku jasně, přehledně a srozumitelně<br />
- po kronikáři je požadována znalost místních pramenů, literatury, informačních zdrojů<br />
- s ohledem na erudici kronikáře se od něj očekává nejen práce související se zápisem za konkrétní kalendářní rok, ale i činnost v zájmu doplnění a obohacení starší historie obce (prostředkem k tomu mohou být rozhovory s pamětníky, event. výzkum v archivech)<br />
- je nápomocen občanům (žákům, studentům) při zodpovídání otázek s kronikářovým působením<br />
- hlavní činností kronikáře je dokumentace současného dění v obci, k zachycování používá nahrávku, film, fotografie, přepis<br />
- strukturu zápisu lze mj. členit do kapitol:<br />
a) dopad celosvětových , resp. celostátních změn a událostí na život v obci<br />
b) obecní záležitosti<br />
c) hospodaření obce<br />
d) průmysl, zemědělství v obci<br />
e) investiční akce<br />
f) infrastruktura<br />
g) veřejný život a školství<br />
h) životní úroveň, zaměstanost<br />
i) významné klimatické ukzatele<br />
j) migrace obyvatelstva<br />
k) jiné<br />
kronikář si může výše uvedené upravit<br />
- přispívá do regionálního tisku, případně se účastní besed<br />
- spolupracuje s kronikáři okolních obcí<br />
- dbá na dodržování autorského zákona (v případě použití autorských děl)<br />
- vede kroniku objektivně, apoliticky, oprošťuje se od subjektivního hodnocení<br />
- do 30. dubna každého roku předloží Radě obce koncept zápisu na CD<br />
- po schválení obsahu zabezpečí ve spoluprácise správcem počítačové techniky vytištění kroniky do 30.6. (Tisk musí být proveden na na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty, které zajistí vazbou, listy musí být číslovány. Textová a grafická úprava musí splňovat požadavky doby – textový editor, vazba v deskách, nápisy -kronika, název obce, číslo svazku, případně znak)</p> <p>Obecní úřad<br /> vytváří vhodné podmínky pro práci kronikáře m.j. použitím těchto prostředků<br />
a) poskytne kronikáři do užívání notebook s adekvátním programovým vybavením (evidovaný v majetku obce)<br />
b) zhotoví pro kronikáře legitimaci<br />
c) na požádání kronikáře seznámí s hlavními záměry v sledovaných oblastech v určeném časovém období<br />
uhradí nezbytné nutné náklady (CD, DVD, MD, kancelářské potřeby, tužkové baterie, jízdné, vstupné atd.)<br />
g) zabezpeční vytištění kroniky</p> <p>Různé<br />
- Rada obce každoročně po schválení zápisu a převzetí finálního produktu rozhodne o finanční odměně pro kronikáře<br />
- spojovacím článkem na úrovni obec – kronikář je místostarosta obce</p> <p>Poznámka k uvedenému textu:<br /> Domnívám se, že tyto Zásady vztahu obec – kronikář z Bystřice nad Olší mohou být použitelné, pokud v obci nejsou nahrazeny jiným a konkrétním materiálem. Z praxe vím, že jsou i v dnešní době psány kroniky ručně a i ve smyslu citovaného zákona jsou plnohodnotné. Některé – např. kronikáře J. Vernera z Záboří nad Labem, PhDr. M. Šikuly z Bohuňova nebo J. J. Turka z Chebu jsou doplněny kresbami, jejichž kvalita má vysokou úroveň. </p> <p>Mgr. Jaromír Košťák je předseda Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska</p>

Mohlo by vás také zajímat...