pátek
9. června 2023
svátek slaví Stanislav
Zahrady a zámek v Kroměříži
© Foto: Miroslav PilátZahrady a zámek v Kroměříži patří už 25 let do prestižního klubu památek UNESCO

KROMĚŘÍŽ: 16. listopadu 2022 uběhlo 50 let od přijetí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V prosinci letošního roku si čtvrt století od zařazení na prestižní seznam světové organizace připomenou kromě jihočeských Holašovic také „Hanácké Athény“, arcibiskupská Kroměříž. Naplánována je při této příležitosti řada jedinečných akcí, jejichž pořadatelem je také Klub UNESCO v Kroměříži, který zápis inicioval a měl na něm lví podíl. Rok 2023 je v Kroměříži vůbec plný řady významných výročí. Proč bychom měli právě letos turisty oblíbené město navštívit, se dozvíte v rozhovoru s předsedkyní Klubu UNESCO v Kroměříži, paní MUDr. Evou Novákovou.

od 25.05.2023 do 26.05.2023
Autor článku: 
Irena Koušková

Paní MUDr. Eva Nováková se mimořádně a dlouhodobě angažuje v oblasti kultury ve městě Kroměříž. Je spoluzakladatelkou klubu UNESCO v Kroměříži, který je výjimečnou občanskou iniciativou v rámci celé ČR a paní doktorka Nováková v něm působí jako předsedkyně. Podílela se na zápisu Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO. Iniciovala mnoho i mezinárodních setkání odborníků v oblasti kulturního dědictví a také konferencí zaměřených na lidská práva, dobrovolnictví, ochranu a využívání památek UNESCO. Nadále je hybatelkou a duší dalších významných kulturních a uměleckých počinů v Kroměříži, jako je festival „Hudba v zahradách a zámku“. Čtyři roky působila jako místostarostka města Kroměříž, čtyři roky jako poslankyně ČNR ve výboru pro kulturu a vzdělávání, dva roky jako senátorka Parlamentu ČR. Oceněním práce paní doktorky je také její členství v České komisi UNESCO.


 

Je správné uvádět v souvislosti se zápisem Kroměříže na Seznam UNESCO v pořadí nejprve zahrady a až poté zámek?

Obě zahrady, tedy Květná i Podzámecká, jsou opravdu svojí původností a architekturou zcela mimořádné, a to i ve světovém měřítku, a proto název zapsané památky je i v certifikátu o zápisu takto uveden. Nelze však opomenout i návaznost na zámek s unikátní galerií, se sbírkami hudebními, ale i mincovními a medailérskými, a rovněž ceněnou knihovnu. Zapsanou památku tvoří komplex zahrad a zámku.

 

Klub UNESCO Kroměříž vznikl dne 9. září 1991 a významně se zasloužil o zapsání zahrad a Arcibiskupského zámku v Kroměříži do Seznamu světového dědictví UNESCO dne 5. prosince 1998. Založili jste klub, tedy neziskový spolek, s jasným cílem zařadit Kroměříž mezi elitní výběr památek pod ochranou UNESCO. To je dodnes zcela mimořádná záležitost v rámci celé České republiky. Na začátku 90. let vás musela určitě popohánět chuť dostat Kroměříž do prestižní společnosti nejvýznamnějších památek světa…

Právě tato snaha byla hlavním cílem zakládajících členů Klubu, navíc spojená i s myšlenkou dostat naše město „zpátky do Evropy“. Co lepšího a výjimečného jsme mohli nabídnout než naše mimořádné a zachované historické dědictví?

 

Klub vedete od roku 2004. Jaké jsou největší výzvy pro jeho další činnost? Co vás žene vpřed dnes?

Jsem i po 32 letech činnosti Klubu přesvědčena, že péče o tak vzácné historické dědictví, a to i o vše, co se děje okolo, v něm a v souvislosti s ním, nikdy nesmí skončit. Nestačí jen být na toto bohatství patřičně hrdí, ale je nutné se také o něj náležitě starat. A kdo jiný by neměl kulturní dědictví spouštět z očí, než občané města. Velkou výzvou je přitáhnout i mladší, vždyť my zakladatelé jsme již o 32 roků s Klubem zestárli a bohužel mnozí již nežijí.

Novou výzvou a iniciativou Klubu je realizace památníku díla Karla z Lichtensteinu-Castelcorna v Kroměříži. V dějinách našeho města nenajdeme osobnost, která by podobně významným způsobem ovlivnila jeho podobu až do současnosti. Připravovaný památník chápeme jako poctu symbolu, který odráží naše uvědomění síly kulturních kořenů inspirujících nás i dnes. Zároveň by památník byl významným výtvarným počinem pro zvelebení veřejného prostoru. Ostatně obdobně se Klub UNESCO v duchu připomínání významných symbolů podílel na realizaci sochy Olbrama Zoubka – Lotovy ženy na místě zničené synagogy, nebo realizací Lavičky Václava Havla.

 

Klub se stará o kulturní využití zámku a zahrad, organizuje festivaly, koncerty, konference, přednášky, ankety a podobně. Které akce, jež pravidelně pořádáte, považujete za stěžejní? Chystáte letos něco mimořádného vzhledem k výročí 25 let od zápisu na seznam UNESCO?

Především pro odbornou veřejnost, ale i pro majitele a správce historických zahrad je určena konference Historické zahrady Kroměříž 2023 „Zahradní umění v památkách světového dědictví“, která se uskuteční ve dnech 25.–26. 5. 2023 v Balkonových sálech Arcibiskupského zámku. Konference pořádá Klub UNESCO od r. 1998 cca ve dvouletých intervalech. Téma pro rok 2023, vzhledem k výročí zápisu zahrad a zámku, se bude vztahovat především ke  kroměřížským, českým a evropským zahradám „památek UNESCO“.

Pro veřejnost na 16. červen připravujeme Slavnostní setkání ve sněmovním sále Arcibiskupského zámku. Bude reminiscencí na slavnostní shromáždění starostů okresu Kroměříž a významných hostů, které se konalo při převzetí certifikátu o zápisu zahrad a zámku na Seznam světového dědictví UNESCO. Účastníci tehdy schválili MEMORANDUM o společné péči o tyto památky a odhalili pamětní desky na zámku a zahradách. K této příležitosti bude vydán PAMĚTNÍ TISK. Jeho obsahem bude: obnovené Memorandum, certifikát o zápisu, základní prezentace zahrad a zámku, texty zainteresovaných osobností.                                                                                               

Při této příležitosti zahájíme putovní výstavu: Arcibiskupský zámek a zahrady 25 let na Seznamu světového dědictví UNESCO. Z návštěvnického centra Arcibiskupského zámku bude přenesena na radnici, následně do budovy Zlínského kraje. Na velkoplošných panelech představí textem a obrazovými přílohami důležité události 25 let po zápisu na Seznam světového dědictví.

V neposlední řadě myslíme i na děti. Pozveme je na Podzámecké radovánky a do galerie na Sen biskupa Karla. Zámeckou galerií a kabinety provede díky interaktivní aplikaci sám biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna, zakladatel obrazové sbírky.

 

Vaše činnost se ale neomezuje jen na podporu památek a života v nich. Součástí klubu je také sekce Vědy a techniky…

6. října uspořádáme ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska, Muzeem umění Olomouc – Arcidiecézním muzeem Noc vědců, letos na téma Tajemství. Sekce již 15 let pořádá besedy a Science cafe na různá témata vědy a techniky, lektory jsou osobnosti spjaté s městem nebo jeho okolí. Tuto činnost ocenila opakovaně naše čestná členka, prof. Helena Illnerová.

 

Ale zpátky ke kultuře. Klub nejen nejrůznější akce v památkově chráněných prostorách pořádá, ale také dbá o ochranu a prezentaci kulturního dědictví. Např. se kriticky vymezil vůči necitlivému umisťování moderního umění v historických zahradách… (https://mistnikultura.cz/soucasne-umeni-v-historickych-zahradach). Nehrozilo někdy Kroměříži pozastavení členství mezi památkami UNESCO nebo vyškrtnutí ze seznamu z opravdu závažných důvodů? Byl v nějaké kauze hlas Klubu zásadní?

Zásadní bylo upozornění na necitlivé pořádání výstav současného umění v Podzámecké zahradě. Pod záštitou České komise pro UNESCO jsme v r. 2021 uspořádali na toto téma konferenci a výsledkem je metodické doporučení NPÚ pro takové výstavy. V současnosti opět upozorňujeme všechny kompetentní instituce na snahu část Podzámecké zahrady využívat a upravit na sportovní areál, což by samozřejmě narušilo její původní autentickou podobu.

 

Obě zahrady, tedy jak Květná, tak Podzámecká, byly soukromou neziskovou organizací, Světovým památkovým fondem (WMF), jejímž cílem je záchrana ohroženého architektonického a kulturního dědictví na celém světě, zařazeny mezi 100 nejohroženějších světových památek pro rok 2008. O co tehdy šlo?

Jednalo se především o velmi zanedbaný stav Květné zahrady. Paradoxně to ale pomohlo realizovat velký projekt Národního centra zahradní kultury. Zde výrazně přispěla dotace z fondů EU a Květná zahrada byla zvelebena do původní podoby.

 

Na webu klubu odkazujete také na školy UNESCO, kterých je v Kroměříži hned pět z celkového počtu 53 nacházejících se v České republice. Úlohu národního koordinátora tohoto projektu v České republice vykonává Sekretariát České komise pro UNESCO. Jaká je role vašeho Klubu pro školy kroměřížské?

S přidruženými školami UNESCO úzce spolupracujeme, jsou kolektivními členy Klubu, podílí se na našich akcích. Nejméně dvakrát ročně se scházíme k vzájemné informaci a koordinaci akcí.

 

Jaká je spolupráce Klubu se zámkem, městem? Média si nedávno všímala zvláště majetkového vyrovnání s Arcibiskupstvím olomouckým a dění kolem změny vlastnictví zámku a zahrad, jejichž vyústěním je stav, kdy Arcibiskupský zámek patří církvi a Květná zahrada zůstala státu. Byl v této věci nějak aktivní také Klub?

Od založení Klubu je spolupráce s vedením zámku i města podstatná pro naši činnost a jsme přesvědčení, že akce klubu významně přispívají ke kulturnímu životu města i ochraně historického dědictví. Majitel zámku a obou zahrad byl po staletí jeden. V rozdělení spravování památky jsme viděli možné problémy. Obrátili jsme se s výzvou na nové majitele ale i město, aby památka byla nadále respektována jako celek, a vyzvali jsme k maximální spolupráci. Závažný problém má teď po majetkovém rozdělení Podzámecká zahrada, která přišla o veškeré hospodářské zázemí, včetně strojového vybavení. Navíc je velmi navštěvovaným veřejným parkem bez vstupného na rozdíl od Květné zahrady.

 

Co podle vás přinesl Kroměříži zápis na Seznam UNESCO kromě prestiže a zvýšeného zájmu turistů? Co ještě Kroměříži chybí, aby se vyrovnala jiným „unescovým“ městům podobné velikosti?

Velkou bolestí ostatně jako ve všech městech je možnost parkování, o víkendech problém se stravováním, občerstvením. Je nejvyšší čas zabývat se cestovním ruchem jinak než jeho finančním přínosem. Poznávání historického dědictví nepochybně přispívá ke kulturnosti, znalosti historie, estetickému cítění a to je dobré občanům poskytnout. Jak ale nenarušit život v místech velké a zejména nárazové návštěvnosti a neohrozit samotné památky? To je a bude narůstající problém.

 

Řada tuzemských turistů už v Kroměříži někdy byla. Proč by se měli opět vrátit a proč právě letos? Kam byste je pozvala kromě zrekonstruovaného Sněmovního sálu a nově opravené zámecké obrazárny?

Doporučila bych především navštívit některý z koncertů festivalu Hudba v zahradách a zámku. Každý z koncertů bude hudebním zážitkem, ale i prostředí skleníku a rotundy Květné zahrady jej umocní. Za návštěvu stojí i Muzeum Kroměřížska s památníkem Maxe Švabinského nebo obnovený areál „Octárny“ – bývalý františkánský klášter s lunetami Švabinského.

 

K zápisu kroměřížských památek na seznam UNESCO pomohly prý i děti ze zdejší základní umělecké školy…

Kroměříž navštívil hodnotitel zahrad a zámku pro zápis, komisař UNESCO De Jong v doprovodu Mgr. Michala Beneše. Když procházeli okolo kroměřížské ZUŠ, kde se ozývala hudba, zpěv…, vešli do budovy a setkali se s naplněnou budovou zpívajících, hrajících na různé nástroje, malujících, tančících dětí. De Jong pod dojmem z atmosféry v ZUŠ prohlásil, že nemá obavy o budoucnost péče o památky v Kroměříži.

 

Závěrem roku 2022 končilo české předsednictví v Radě Evropské unie. Při této příležitosti vystoupily děti ze základních uměleckých škol na pozvání vaší dcery, europoslankyně Michaely Šojdrové, v Evropském parlamentu. A prý to byl zcela mimořádný zážitek, který uchvátil všechny přítomné. Mezi pozvanými „zuškami“ byla také vaše, kroměřížská. Je umělecké vzdělávání právě tím fenoménem, kterým na sebe může Kroměříž ve světě upozornit?

Jsem přesvědčena, že již upozornila, neboť celá akce byla v kroměřížské režii. Nešlo jen o samotná hudební vystoupení s úžasným ohlasem, tedy aplausem poslanců vestoje, ale o představení základního uměleckého vzdělávání na příkladu Kroměřížské ZUŠ ve výboru Evropského parlamentu pro vzdělávání a kulturu.

Odkazy na vystoupení dětí ZUŠ:

Sestřih z vystoupení č. 1: https://youtu.be/QCKjwzK-HhM

Sestřih z vystoupení č. 2: https://youtu.be/SgY3jJX8yIE

Celý záznam: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/czech-presidency-european-year-of-youth-2022-closing-event_20221206-1400-SPECIAL-OTHER

(první část záznamu je panelová diskuse, která byla jednou ze součástí závěrečného bloku konference, koncert začíná na 15:27).

 

www.unesco-kromeriz.cz 

Mohlo by vás také zajímat...

HRADEC KRÁLOVÉ: Na 600 umělců, 130 koncertů, 50 představení či debat - to je historicky největší 27. ročník festivalu Rock for People, který již od tohoto čtvrtka promění na čtyři dny Hradec Králové v centrum kulturního života a nezapomenutelných zážitků. Festival, který vystoupal mezi první ligu i v rámci evropských festivalů, přiváží do Parku 360 světové hvězdy v čele s jednou z největších rockových kapel současnosti MUSE, králi metalu Slipknot, fenoménem Machine Gun Kellym a čerstvými držiteli Brit Awards The 1975. Fanoušci se mohou těšit ale i například na Simple Plan, Papa Roach, Billy Talent, Nothing But Thieves nebo Hollywood Undead. “Už se nemůžeme dočkat, až za dva dny otevřeme brány festivalu a opět po roce přivítáme první nadšené fanoušky, kteří mají ještě živě v paměti loňský legendární vyprodaný ročník,” říká Michal Thomes a dodává: “Snový areál nám roste před očima, finalizujeme přípravy a ladíme vše k dokonalosti. Už teď je jasné, že nás opět čeká přelomový ročník.” Organizátoři v posledních dnech pocítili enormní nárůst prodejů vstupenek. Některé druhy vstupenek jako VIP a Comfy+ jsou již zcela vyprodané.

Královéhradecký kraj
Hudba, Soutěže a festivaly
Co se děje
07.06.2023

PRAHA-ČR: V úterý 6. června 2023 byla otevřena Celostátní galerie kreativců. Je určena pro registraci kreativních profesionálů, kteří chtějí nabízet své služby v rámci dotační výzvy Kreativní vouchery financované z Národního plánu obnovy. Malé a střední podniky, které se do této výzvy rozhodnou zapojit, si pak v této databázi budou moci vybrat partnera pro kreativní spolupráci.

Celá ČR, Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení, Ostatní
Co se děje
07.06.2023

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ-ZAHRANIČÍ: Zástupci Divadla Drak a Regiony Mezinárodního divadelního festivalu Hradec Králové Tomáš Jarkovský a Barbora Kalinová navštívili díky podpoře Královéhradeckého kraje a programu Podpora mobility v kultuře Edinburgh International Children's Festival. Tento festival je jeden z největších světových festivalů zaměřených na divadelní představení určená dětskému publiku, Během svého třídenního pobytu zde navštívili šest divadelních představení, dvě debaty na témata Queer tvorba pro mladé publikum a Klimatická úzkost a zúčastnili se setkání s promotéry s celého světa.

Děkujeme za podporu Královéhradeckému kraji, Divadlo Drak a Regiony Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové.

Královéhradecký kraj, zahraničí
Instituce a kulturní zařízení, Soutěže a festivaly
Co se děje
06.06.2023

ČR: Nejnovější kniha Pavla Šuby se zabývá stále dosud ne úplně probádanou událostí z června 1945 – Hladovým pochodem tří tisíc sudetských Němců z Krnova do Králík. V rámci divokého odsunu byli staří lidé, ženy a děti nesmyslně hnáni přes celé Jeseníky. Každý desátý člověk tento stodvacetikilometrový pochod nepřežil. Autor opět bádal v archivech, pátral po vzpomínkách v německých materiálech, vyslechl vyprávění posledních pamětníků.

Pavel Šuba ale nezůstal u prostého popisu tohoto traumatu. Příběh beletrizoval a vypráví ho v současnosti prostřednictvím fiktivního bruntálského rodáka Josefa Böhmische (nechodící encyklopedie). Díky tomu se kniha stává zároveň jakýmsi sarkastickým průvodcem Bruntálu (Bruntál je druhé největší město okresu Bruntál).

Například historik Jiří Glonek po přečtení románu napsal: „Prolnutí historických reálií s poněkud absurdním bojem jednoho zapomenutého “dědka” o zdánlivě bezvýznamnou lavičku dodává celé knize velice silný náboj, který čtenáře nutí přemýšlet nad naší minulostí i současností.“  

Knihu, kterou podpořil Česko-německý fond budoucnosti, vydává autor samonákladem.

Pardubický kraj
Knihy, literatura, média, Ostatní, Památky
Co se děje
08.06.2023