středa
3. června 2020
svátek slaví Tamara
Logo programu
© Zdroj: http://uvucr.cz/Pětadvacítka - podpora 25 tis. i pro samostatně činné výtvarné umělce

ČR: Zákon ze dne 9. dubna 2020 o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, schválený Parlamentem ČR na návrh vlády s účinností od 15. dubna 2020 pamatuje i na většinu výtvarných umělců jako osob (z hlediska zajištění živobytí) samostatně výdělečně činných.

Autor článku: 
TZ/ika

Bonus je určen těm, kdo vykonávají tuto činnost buď jako hlavní nebo jako vedlejší, i studentům nebo důchodcům, osobám činným např. podle živnostenského zákona s přiděleným IČ nebo osobám v tzv. svobodném povolání bez IČ. Netýká se umělců v pracovním poměru (pedagogové, zaměstnanci firem), pro které jsou určeny jiné formy podpory realizované prostřednictvím zaměstnavatelů.

Velmi srozumitelně je vše o tomto bonusu vysvětleno na stránkách ministerstva financí (https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055).

Z textu vyjímáme:
„Co to je kompenzační bonus?
Jedná se o jednorázový daňový bonus vyplácený finančními úřady
Kdo má nárok?
-
OSVČ, která vykonává svou činnost jako hlavní (podle zákona o důchodovém pojištění)
- OSVČ, která vykonává svou činnost jako vedlejší, pokud:
1. Pobírá invalidní nebo starobní důchod
2. Je na mateřské nebo rodičovské dovolené
3. Pečuje o zdravotně postiženou osobu
4. Připravuje se na budoucí povolání (studenti)
Kolik mohu získat?
Částka je 25 000 Kč jednorázově, tj. 500 Kč za každý den, kdy jsou splňovány podmínky pro přiznání bonusu. Pokud osoba po nějakou dobu nesplňuje uvedenou podmínku (např. nebyla po celou dobu OSVČ), bonus se odpovídajícím způsobem krátí.
Jaké podmínky musí být splněny?
Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
- Vykonávaná činnost je činností hlavní.
- Vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání.
- OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).
- OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).
Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.
Jak mohu požádat?
-
Žádám na finančním úřadu, kde podávám daňové přiznání k dani z příjmů: ideálně elektronicky (emailem, přes Daňový portál – Elektronická podání pro Finanční správu či datovou schránkou), lze i v listinné podobě (zaslat poštou, zanést na úřad, kde jsou umístěny speciální sběrné boxy)
- Formulář je dostupný na webu Finanční správy“

Finanční správa poskytla všechny informace na https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Podani_zadosti_o_kompenzacni_bonus_OSVC-10624. K oprávněnosti podat žádost je uvedeno, že žádost z důvodu omezení nebo znemožnění činnosti je oprávněná mj.,

„pokud nebylo možné tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou  v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření“.  

Nedílnou a pro vyřízení žádosti nezbytnou součástí žádostí o poskytnutí kompenzačního  bonusu je čestné prohlášení (…); podpisem daňový subjekt osvědčuje splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus. Subjekt nemá povinnost a ani nijak nedokládá splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační  bonus současně s podáním Žádostí o poskytnutí kompenzačního bonusu, nicméně do  uplynutí lhůty pro stanovení daně 
(podle § 148 daňového řádu) je povinen v případě pochybností správci daně na požádání předložit a prokázat skutečnosti, osvědčující  splnění podmínek nároku na kompenzační bonus.“

Ta lhůta podle § 148 je tříletá: „Daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky. Lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.“ (https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-280-2009-sb-danovy-rad/uplne/#cast3). Ministerstvo financí a Finanční správa proto apeluje na poctivost žadatelů.

Žádost musí být podána nejpozději do 29. června 2020, jinak nárok na bonus zanikne.
Bonusovým obdobím je podle §5 zákona období od 12. března do 30. dubna 2020. Následující období (květen, případně i červen) bude řešeno dalším zákonem. V případě, že překážky činnosti budou nadále trvat, bude potřebné podat druhou žádost opět spolu s čestným prohlášením.

Podrobnější informace naleznete ve formě souvislého textu i odpovědí na otázky na https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zakladni_informace (text) a https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/dotazy_odpovedi/dotazy_a_odpovedi_ke_kompenzacnimu_bonusu-10613 (odpovědi na dotazy).

Podpora je nevelká, ale rychlá. Po podání žádosti budete mít peníze na účtu téměř okamžitě. Kdo rychle dává, dvakrát dává…

ZDROJ

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: Omnium z.s. organizuje cyklus vzdělávacích a osvětových seminářů, konferencí, workshopů, výstav, koncertů a dalších aktivit pro širokou i odbornou veřejnost se vztahem k památkové péči pořádaný pod názvem Monumenta VIVA a pracuje na dalších projektech. Jaké akce v oblasti ochrany a obnovy památek připravili pro nadcházející období?

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Památky, Vzdělávání
Co se děje
02.06.2020

ČR: Evropský vzdělávací program v oblasti filmové výchovy CinEd rozšiřuje své stávající online nástroje, aby umožnil mladému publiku objevovat evropské filmy z pohodlí domova. Nová platforma CinEd doma je studentům a žákům k dispozici v dobách, kdy jsou projekce v běžném formátu ve školních třídách méně dostupné či vůbec nedostupné. Stejně jako celý Cined, i nabídka CinEdu doma je vedle vybraných filmů a učebních materiálů přístupná zdarma.

Celá ČR
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Vzdělávání
Co se děje
02.06.2020

HRONOV: Přestože je hranice mezi Českem a Polskem z důvodů vládních opatření stále uzavřená, uskuteční se tuto sobotu od 14 h na zelené hranici mezi Náchodskem a Kladskou kotlinou na cestě mezi obcemi Žďárky a Pstrążna (Stroužné) sousedské setkání. “Smyslem tohoto setkání je poukázat na nesmyslnost uzavření hranic mezi dvěma zeměmi, které mají podobnou epidemiologickou situaci a takřka identická ochranná opatření,” uvedl jeden z organizátorů setkání Zdeněk Kozlíček. Toto setkání, které je otevřené všem sousedům a přátelům z obou stran hranice, je součástí mezinárodní občanské iniciativy Soboty pro sousedství / Soboty dla sąsiedztwa, kdy se každou druhou sobotu setkávají na tzv. zelené hranici sousedé, přátelé a rodiny z Česka se svými sousedy z Německa, Rakouska, Slovenska a Polska.

Královéhradecký kraj, zahraničí
Cestovní ruch, Instituce a kulturní zařízení, Ostatní, Menšiny a cizinci
Co se děje
29.05.2020

ČR: V chatové oblasti Nižbor na Berounsku se potkali Martin Myšička, Ivana Chýlková, Radek Holub, Pavla Beretová, Josef Polášek, Jana Švandová, Tomáš Hanák a mnoho dalších, aby zde natočili nový seriál České televize. Scénáře ke třinácti dílům napsal dvojnásobný držitel Českého lva Petr Kolečko, režie se ujal Radek Bajgar, tvůrce divácky oblíbených komedií Teroristka a Teorie tygra. Pracovní název právě vznikajícího rodinného seriálu je Chataři.

Celá ČR
Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média
Co se děje
02.06.2020