středa
16. ledna 2019
Svátek slaví: CtiradPrávo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu ve světle judikatury ESD

Autor článku: 
Mgr. Kristýna Malíková
Právní ochrana autorského práva a práv s ním souvisejících v rámci vnitřního trhu je mimo jiné regulována směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001, o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. Na základě předmětné směrnice byly členské státy povinny provést právní úpravu v ní obsaženou do 22. prosince 2002. Prakticky to znamená, že nejpozději do 22. prosince 2002 měl zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“) reflektovat cíle právní úpravy obsažené ve směrnici č. 2001/29/ES. Směrnice sama stanovila pro členské státy povinnost stanovit pro vyjmenované subjekty (např. pro autory v případě jejich děl; pro výkonné umělce v případě záznamů jejich výkonů; pro výrobce zvukových záznamů v případě jejich zvukových záznamů; pro výrobce prvotních záznamů filmů ve vztahu k originálům a rozmnoženinám jejich filmů; pro vysílací organizace v případě záznamu jejich vysílání) výlučné právo udělit svolení nebo zakázat přímé nebo nepřímé, dočasné nebo trvalé rozmnožování autorských děl jakýmikoli prostředky a v jakékoliv formě, vcelku nebo po částech. Zároveň ovšem stanovila, ve svém článku 5 odst. 2 písm. b), fakultativní možnost, aby členské státy umožnily v případech jakýchkoli rozmnoženin na jakémkoli nosiči vytvořených fyzickou osobou pro soukromé užití a pro účely, které nejsou přímo ani nepřímo komerční, a to za podmínky, že nositelé práv získají v takovém případě tzv. spravedlivou odměnu. Zákonodárce promítl výše nastíněnou právní úpravu v § 30 odst. 1 autorského zákona, na jehož základě není za užití díla dle autorského zákona považováno užití díla pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu a v souladu s ustanovením § 30 odst. 2 autorského zákona tak do práva autorského nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla. „Spravedlivá odměna“ byla ovšem doposud koncipována velmi extenzivně, když zákonodárce uvalil povinnost platit tuto „odměnu“ obecně při dovozu, přijetí nebo při prvním prodeji přístroje určeného k zhotovování rozmnoženin záznamů, přístroje určeného k zhotovování tiskových rozmnoženin, jakož i nenahraných nosičů záznamů, bez ohledu na to, za jakým účelem byly takové přístroje či nosiče záznamů pořízeny. Ve světle rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 21. října 2010 ve věci C-467/08 se dosavadní praxe zakotvená autorským zákonem a prováděcími předpisy jeví jako nelegální. Evropský soudní dvůr předně uzavřel, že „členské státy jsou pro účely financování spravedlivé odměny (viz. výše) oprávněny zavést „poplatek za soukromé rozmnožování“ nikoli k tíži dotyčných soukromých osob, nýbrž k tíži osob, jež disponují vybavením, přístroji a nosiči pro digitální rozmnožování a které z tohoto důvodu právně nebo fakticky dávají toto vybavení k dispozici soukromým osobám nebo jim poskytují rozmnožovací služby.“ Takovou praxi shledává Evropský soudní dvůr jako souladnou s principem „přiměřené rovnováhy práv a zájmů“ mezi na jedné straně právy a zájmy autorů, majícími nárok na spravedlivou odměnu (představující protiplnění za možnou újmu vzniklou v souvislosti s tímto rozmnožením), a na straně druhé právy a zájmy uživatelů předmětů ochrany, zakotveným v třicátém prvním bodě odůvodnění směrnice 2001/29/ES, to vše za podmínky, že osoby, jež disponují vybavením, přístroji a nosiči pro digitální rozmnožování a které z tohoto důvodu právně nebo fakticky dávají toto vybavení k dispozici soukromým osobám nebo jim poskytují rozmnožovací služby, mají možnost přenést skutečnou zátěž spojenou s tímto financováním („poplatkem za soukromé rozmnožování“) na soukromé uživatele. Vždy však musí „existovat spojitost mezi uplatněním poplatku určeného k financování spravedlivé odměny na vybavení, přístroje a nosiče pro digitální rozmnožování a jejich předpokládaným používáním pro účely soukromého rozmnožování.“ Za podmínky, že předmětné vybavení, přístroje a nosiče pro digitální rozmnožování jsou poskytovány fyzickým osobám jakožto soukromým uživatelům a zároveň jsou způsobilé pořizovat rozmnoženiny autorských děl, nastoluje Evropský soudní dvůr automaticky domněnku takovéto spojitosti, neboť k uplatněním poplatku určeného k financování spravedlivé odměny postačí v souladu s třicátým pátým bodem odůvodnění směrnice 2001/29/ES i pouhá hypotetická možnost způsobení újmy autorovi chráněného díla. Na druhou stranu uplatnění poplatku za „soukromé rozmnožování“ bez rozdílu, zejména na vybavení, přístroje a nosiče pro digitální rozmnožování, jež nebyly poskytnuty soukromým uživatelům a jsou zjevně vyhrazeny k jiným účelům než pro pořizování rozmnoženin k soukromému užití, neshledal Evropský soudní dvůr souladným se směrnicí 2001/29/ES.

Mohlo by vás také zajímat...

ČR: V těchto dnech si připomínáme 50 let od oběti Jana Palacha, ale i 30 let od tzv. Palachova týdne. Události mezi 15. – 21. lednem roku 1989 se staly největším protestem proti režimu a zahájily normalizační tání. Brutální zásah proti demonstrantům (právě v místech, kde se upálil Jan Palach a také Jan Zajíc) měl pokračování o deset měsíců později - 17. listopadu téhož roku na Národní třídě. Tentokrát ale vyústil v lavinu občanské neposlušnosti a posléze v rezignaci komunistického vedení. Jak na tuto dobu později vzpomínal akad. sochař Vladimír Preclík v knize Sochařům se netleská?

Celá ČR, Hl. m. Praha
Knihy, literatura, média
Články a komentáře
16.01.2019

PRAHA: "Musíte vstoupit do tmy, abyste spatřili světlo." Takové heslo platí při představeních Černého divadla HILT Praha, které se zabývá i stínovým divadlem. Tento netradiční divadelní soubor, který působí na stále scéně Divadla U Valšů v Praze, je oblíben i jako zpestření nejrůznějších galavečerů po celém světě. V minulosti byl HILT součástí koncertu Ivety Bartošové, ze světové divadelní olympiády v Indii (World Theatre Olympics 2018) si přivezl dvě ocenění pro Českou republiku. Svou činnost zaměřuje i na pomoc charitě (SOS dětské vesičky, Kapka naděje, Toulavé tlapky).

 

Celá ČR, Hl. m. Praha
Živé umění
Co se děje
16.01.2019

ČR: Rod Gallasů a Clam-Gallasů, který je spojován s oblastí severních Čech, se stal tématem letošního roku 2019, které vyhlásil Národní památkový ústavProjekt zahájí v březnu 2019 v Nosticově paláci. Stěžejními objekty v rámci Národního památkového ústavu budou hrad a zámek Frýdlanthrad Grabštejn a zámek Lemberk s akcemi konanými v průběhu celé sezony včetně Hradozámecké noci – ta bude mít celodenní pojetí s postupným zapojením výše popsaných objektů, přičemž stěžejní program – večer a noc, bude na Grabštejně. 

Celá ČR, Liberecký kraj
Instituce a kulturní zařízení, Památky
Co se děje
15.01.2019

KARLOVY VARY:  Ve foyer budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje právě probíhá výstava s názvem „100 let proměn hranic našich regionů“. Jejím cílem je představit široké veřejnosti historii reforem územně správního členění státu, a to prostřednictvím panelů, na nichž jsou zobrazeny nejenom historické, ale také nově vytvořené unikátní mapy.

Celá ČR, Karlovarský kraj
Ostatní
Co se děje
15.01.2019