pátek
18. ledna 2019
Svátek slaví: Vladislav
Ze slavnostního otevření výstavní galerie v zrekonstruovaných půdních prostorách
© zdroj: www.zuspisek.czModerní metody vzdělávání na ZUŠ v Písku

PÍSEK: Umělecké vzdělávání má v českých zemích dlouholetou tradici, většina našich světově uznávaných umělců a dalších kvalitních profesionálů získala základy svého uměleckého vzdělání v základních uměleckých školách. Zajímali jsme se proto o současný vývoj a rozvoj výuky na „zuškách“ a oslovili za tímto účelem Asociaci základních uměleckých škol (připravujeme samostatný článek). Její prezidentka, paní Jindřiška Kudrlová, je zároveň ředitelkou ZUŠ Otakara Ševčíka v Písku, která byla založena už v roce 1901 jako nejstarší hudební škola na území Čech. Škola se před třemi lety přestěhovala do nových prostor, získala moderní vybavení, rozjela nové projekty; podle slov svého vedení splňuje špičkové parametry a může se směle srovnávat s moderními evropskými uměleckými školami…

Autor článku: 
Irena Koušková

Jak byste Vaši ZUŠ představila nejen jako její ředitelka, ale také jako prezidentka Asociace základních uměleckých škol? V čem vyniká mezi ostatními „zuškami“ v republice?

Základní umělecká škola v Písku je bezpečné a plně profesionální místo pro žáky, mající zájem vzdělávat se v některém ze čtyř uměleckých oborů. Vyučující jsou profesionálové, kteří velmi citlivým způsobem a s důrazem na individualitu každého jedince pracují na rozvoji jejich uměleckého talentu. Základní umělecké školy všeobecně v naší republice pracují s dětmi tak, aby rozvíjely jejich umělecké cítění ruku v ruce s kompetencemi, které jim pomohou v dalším životě (týmová práce, zodpovědnost, empatie…). Systém základních uměleckých škol v naší republice je v Evropě ojedinělý a síť škol je jedinečná.

 

Jaká je historie školy a čí jméno nese v názvu?

Hudební škola v Písku byla založena v roce 1901 skladatelem a učitelem Bohuslavem Jeremiášem a je nejstarší hudební školou na území Čech. Měla různé názvy – např. Městská hudební škola, Městský hudební ústav nebo Lidová škola umění. V roce 1989 byla přejmenována vyhláškou ministerstva školství na Základní uměleckou školu Otakara Ševčíka. Naše škola nese v názvu jméno významného houslového pedagoga, který v Písku dlouhá léta žil a působil. ZUŠ v průběhu století své historie sílila a mohutněla, k oboru hudebnímu se přidaly obory dramatické, výtvarné a taneční a dnes má přes 800 žáků. V podstatě z každé písecké rodiny někdo školu navštěvoval a má s ní osobní zkušenost. Vývoj instituce v posledních letech nasvědčuje, že Základní umělecká škola v Písku ještě zdaleka nevyčerpala všechny možnosti svého rozvoje a že na pevných základech více než stoleté tradice je možno dále budovat a rozvíjet stavbu uměleckého vzdělání dětí z Písku a okolí. Vždy byla a dodnes je centrem, které udává tón kulturnímu dění města Písku.

 

Kolik žáků školu navštěvuje a kolik vyučujících zaměstnává?

V současné době, ve školním roce 2016/2017, navštěvuje naši školu přes 800 žáků ve čtyřech oborech. Pedagogů má naše škola třicet.    

 

Jaké obory nabízíte a jaká je jejich kapacita? O který obor je největší zájem, a který se otevřel jako poslední? Kolik absolventů pokračuje v uměleckém vzdělávání, kam směřují nejčastěji?

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka poskytuje vzdělání ve čtyřech oborech – v hudebním, literárně-dramatickém, výtvarném a tanečním. O všechny obory je velký zájem a všechny jsou také plně obsazeny. Jako poslední jsme v roce 2014 otevřeli taneční obor, a to díky nové budově v Nádražní ulici, která nám poskytla nové větší prostory. ZUŠ má vynikající výsledky dosahované žáky při přijímání na střední a vysoké školy uměleckého směru a dlouhodobě si tuto pozici drží. Každoročně sledujeme úspěšnost našich absolventů. Cílem je tento trend dlouhodobě udržet a dále jej rozvíjet.

 

V roce 2014 se škola přestěhovala do větších prostor, z historického domu U Koulí v centru města do nově zrekonstruovaného objektu bývalého učiliště. Můžete rozvést důvody stěhování, výhody pro školu? Probíhá teď výuka všech oborů na jednom místě? Téma bylo hojně medializované a veřejnost se obávala o osudy objektu ve Šrámkově ulici. Jaká je situace dnes, bude zde muzeum Fráni Šrámka?

Nová budova školy v Nádražní ulici nám poskytla nové prostorné a světlé místnosti, s tím se otevřely další možnosti a nové výzvy a cíle, a do výuky jsme mohli zařadit nové technologie. Škola je velmi moderně vybavena, splňuje špičkové parametry a může se směle srovnávat s moderními evropskými uměleckými školami. Ve výuce využíváme moderní metody vzdělávání – audiovizuální a interaktivní techniku, počítačové učebny, nahrávací studio. Toto nové komfortní zázemí nám umožnilo mít všechny vyučované obory takzvaně pod jednou střechou. Žáci, rodiče a učitelé si velmi rychle zvykli na nové moderní a krásné prostředí, díky němuž jsme mohli v mnoha směrech zlepšit výuku našich žáků. Nyní se můžeme pochlubit například následujícím nadstandardním vybavením:

Profesionální zvukové nahrávací studio se světovým standardem Pro Tools 11 a 24 kanálovým mixážním stolem C24, které splňuje profesionální a špičkové parametry. Je vybaveno nejnovějšími technologiemi, a žáci se zde učí nově vzniklým předmětům v oblasti zvuku a střihu. Do budoucna by mohly s tímto zázemím vzniknout další předměty v oblasti multimédií.

Koncertní sál, který je propojený s nahrávacím studiem.

Taneční sál, který splňuje nejnáročnější požadavky pro výuku tance s možností korepetice. Je vybaven zrcadly, výškově nastavitelnými madly a speciální podlahovou krytinou pro balet.

Výtvarný ateliér – speciální učebna pro práci s hlínou je určena pro modelování podle živého nebo sádrového modelu, pro vytváření volné plastiky, žardiniér a reliéfů. Ateliér je také vybaven hrnčířským kruhem.

Dvě počítačové učebny – pro výtvarný obor a hudební nauku, vybavené výukovými programy a interaktivní tabulí.

Učebna pro výuku sborového zpěvu – velká třída s napevno zabudovanými praktikábly.

Výtah – prostorný výtah, díky němuž je naše škola bezbariérová.

Na starou budovu ve Šrámkově ulici, kde naše škola sídlila od roku 1961, vzpomínáme s nostalgií, ale musíme hledět do budoucna, není možné setrvávat na jednom místě, byť bylo romantické, nevyvíjet se, nejít dopředu a nevyužívat moderní metody vzdělávání – to prostě nelze. Budova je ve vlastnictví města Písku, a jaký bude její osud, nevím. Zatím pro ni město nenašlo využití.

 

Kdo je zřizovatelem školy a vlastníkem budovy školy?

Zřizovatelem naší školy je Jihočeský kraj, který je také vlastníkem budovy.

 

Vloni jste zrekonstruovali půdní prostory a otevřeli zde pro své žáky galerii i divadlo jako nové odborné učebny. Jak jsou využívány, co se zde žáci naučí?

Rekonstrukcí půdních prostor jsme získali nové špičkové prostory pro literárně-dramatický obor a odbornou třídu pro výtvarný obor – výstavní galerii. Výtvarníkům se tak dostalo prostor, kde mohou vystavovat své práce, jak výtvarné, tak keramické. Je úžasné vidět velké množství výtvarných prací pohromadě, je to úplně jiný zážitek, než když se ve třídě vystaví pět obrázků. Učitelé výtvarného oboru spolu se svými žáky pořádají v galerii slavnostní vernisáže a výstavy. Žáci si musí od začátku až do konce vše připravit, zajistit, zorganizovat, a tak si vyzkoušet a naučit se, jak příprava takové výstavy vypadá ve všech jejích fázích od začátku až do konce – tzn. od návrhu pozvánek, plakátů, zajištění hudebního nebo literárně-dramatického doprovodu, až do slavnostní vernisáže. Tím žáky vedeme k týmové, ale též k mezioborové spolupráci. Příležitost vystavovat zde mají i absolventi seniorské Akademie umění a kultury III. věku, kteří v naší ZUŠ úspěšně studují od loňského roku.
V další části bývalé půdy je nyní odborná učebna pro literárně-dramatický obor, která odpovídá reálným divadelním scénám a hodně pomůže s výchovou budoucích divadelníků. Je to skutečné divadlo se vším, co k němu patří, včetně velikého jeviště a hlediště, a vše je vybavené nejmodernější technikou. Divadlo velmi ocenil režisér Zdeněk Troška, který neskrýval své nadšení při slavnostním otevření nově zrekonstruovaných půdních prostor.

 

Jedním z předmětů, který na škole vyučujete, je multimediální tvorba, respektive hudební i výtvarný obor mají multimediální učebny… Neuvažujete o otevření pátého, multimediálního oboru?

Ve výuce využíváme moderní metody vzdělávání – audiovizuální a interaktivní techniku, počítačové učebny, nahrávací studio. Multimediální učebny umožňují zapojovat žáky do výuky různými interaktivními technikami, což přispívá k vyšší míře názornosti a hlubšímu zapamatování informací. A samozřejmě nové moderní pojetí výuky je pro žáky také zajímavější a srozumitelnější. Během takovéto hodiny jsou žáci mnohem aktivnější. V neposlední řadě umožňuje i učitelům získat okamžitou zpětnou vazbu od žáků. Pátý obor neuvažuji otevřít, protože v systému tato možnost není. ZUŠ jsou pouze čtyřoborové.

 

Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu?

Do přípravného studia na základě prokázání předpokladů ke studiu. Do 1. ročníku prvního stupně na základě talentové zkoušky. Do 1. ročníku druhého stupně na základě talentové zkoušky (podmínkou je, aby žák navštěvoval studium na I. stupni ve studijním zaměření, na které se chce přihlásit). Zkoušky probíhají v měsíci květnu a červnu.

 

Kolik činí školné?

Úplata za vzdělávání se hradí pololetně a liší se v jednotlivých oborech. Částky se pohybují od 1600 Kč do 2150 Kč.

 

Umožňujete pronájem hudebních nástrojů. Je to běžné mezi ZUŠ? Jaký nejdražší nástroj pronajímáte a o jaké nástroje je největší zájem?

Hudební nástroje žákům pronajímáme na základě písemné dohody o pronájmu, uzavíranou mezi pronajímatelem – školou, zastoupenou ředitelkou školy a zákonným zástupcem žáka jako nájemcem za stanovený poplatek. Cena pronájmu nástroje vychází z pořizovací ceny nástroje a pohybuje se nejčastěji 50 Kč za měsíc u nástrojů v hodnotě do 10 000 Kč. Největší zájem je o nástroje malé velikosti, například housle, violoncella, kytary, flétny, akordeony a v omezené míře nástroje klávesové. Malé nástroje mají žáci jen po určité období, a jakmile potřebují nástroj velký, pro dospělé, většinou si pořizují nástroj svůj. Nejdražšími pronajímanými nástroji jsou klávesové nástroje, kde se cena pohybuje kolem 54 000 Kč, a u houslí se dostáváme k ceně kolem 32 000 Kč.

 

Zúčastňujete se řady soutěží. Jakých úspěchů si ceníte nejvíce?

Zúčastňujeme se různých soutěží, nejen vyhlášených ministerstvem školství. Žáci všech oborů se během celého studia pravidelně zúčastňují nejen soutěží, ale i různých veřejných vystoupení, koncertů, tanečních a literárně-dramatických přehlídek. Ceníme si všech výsledků stejně, ať již se jedná o 1. místo nebo čestné uznání. Vždy je to úspěch hodný ocenění. Výtvarný obor se mimo jiné s velkým úspěchem každoročně účastní i mezinárodních výtvarných soutěží pořádaných např. v Japonsku, Maďarsku, Polsku, Německu, Číně, Makedonii…

 

V loňském roce jste poprvé otevřeli Akademii umění a kultury Písek, vzdělávání třetího věku. Zájem seniorů o sebevzdělávání je všude obrovský. Jaké jsou u vás podmínky, chystají se nějaké změny?

Jsme pyšní, že se nám tento projekt podařilo „rozjet“, že je velmi úspěšný a velmi pozitivně vnímaný píseckou veřejností. O studium byl tak obrovský zájem, že nebylo v našich silách uspokojit všechny uchazeče. Všechny čtyři obory (hudební, výtvarný, taneční, literárně-dramatický), které na naší škole vyučujeme, jsou naplněny. V tomto úspěšném projektu chceme dále pokračovat, v příštím školním roce plánujeme otevřít další ročník studia Akademie III. věku. Od května 2017 se mohou hlásit noví zájemci o studium Akademie, budeme přijímat přihlášky, a od října 2017 zahájíme již 2. ročník Akademie III. věku s novými studenty. Doufáme, že další studenti Akademie budou stejně zapálení a pilní a znovu navážeme oboustranně přátelské vztahy.

 

Jak spolupracujete s Českou filharmonií?

Naše Základní umělecká škola se zúčastnila unikátního projektu „Společného orchestru hráčů České filharmonie a žáků základních uměleckých škol“, jehož vyvrcholením byl koncert 10. dubna 2016 ve Dvořákově síni pražského Rudolfina, tedy na domovské scéně České filharmonie. Orchestr byl složen z vedoucích hráčů ČF a vybraných žáků ZUŠ z celé ČR. Dirigoval pan Jiří Bělohlávek, světově uznávaný mistr svého řemesla a umělec, který již mnohokráte v minulosti pracoval s mladými začínajícími muzikanty. Smyslem společného orchestru bylo, aby se potkali a vzájemně inspirovali mladší lidé, kteří jsou vedeni k hudbě v unikátní vzdělávací síti ZUŠ, a špičkoví profesionální hudebníci. Smyslem je též posílit schopnost „společné hry“ v nejširším slova smyslu. Ať už jde o cit pro orchestrální ansámbl či vnímavost pro jinou nástrojovou skupinu než pro tu svou. A v neposlední řadě je to i vzájemné porozumění a pochopení mezi těmi, kteří mají hudbu jako profesi a jsou třeba desítky let srostlí se svým hudebním nástrojem, a těmi, kteří musejí na cestě ke špičkovému výkonu zdolávat překážky, potřebují poradit nebo pomoci, ale jsou ochotni pracovat na sobě s nevídanou energií a neskrývaným nadšením. Z naší školy se zúčastnilo sedm žáků a mohu zodpovědně říci, že tento unikátní projekt, koncert s Českou filharmonií, byla životní šance pro naše žáky a zcela výjimečný a mimořádný zážitek.

 

Vaše škola je podle Školního vzdělávacího programu otevřena také žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Kolik handicapovaných žáků na škole studuje?

Ano, naše škola je otevřena a připravena pro vzdělávání těchto žáků. V tomto školním roce naši školu nenavštěvuje žádný handicapovaný žák.

 

V tomtéž dokumentu se zdůrazňují lidová kultura a zvyky. „Žák by se měl stát nositelem kulturních tradic.“ Jak tomu dostát v praxi?

Účastí na kulturních vystoupeních a jiných akcích se značným akcentem na region. Naši žáci se pravidelně zúčastňují tradičních píseckých akcí, a tím si připomínají významná výročí na místní úrovni – např. písecké slavností Dotkni se Písku, Cipískoviště, Písecké kulturní léto, Svatomartinské slavnosti, Hubertská mše, Advent v Písku, Jarní slavnosti na Kamenném mostě, setkání píseckých rodáků, den otevřených dveří památek v Písku a další. Svým hudebním, tanečním nebo literárně-dramatickým programem doprovází vernisáže, přednášky o historii, literatuře nebo autorská čtení regionálních umělců. Jsou zapojeni do kulturního života našeho města, a tím přirozeně nasávají kulturní tradice, zvyky, připomínají si významná výročí. Takto zcela nenásilně se stávají nositeli kulturního dědictví svého města, regionu.

 

Jaké jsou plány do budoucna, jaké novinky chystáte?

Mohu zodpovědně říci, že ZUŠ Otakara Ševčíka je na velmi dobré úrovni a v budoucnu si chceme i nadále udržet vysoký kredit. Škola dosahuje velmi dobrých výsledků ve všech oblastech uměleckého vzdělávání a je kladně hodnocena a přijímána veřejností, čehož si velmi vážím. Naším úkolem a cílem je stále se snažit o co nejlepší výsledky, sledovat nové trendy a možnosti ve výuce, vytvořit inspirativní prostředí pro žáky, udržet úroveň vzdělávání na nejvyšší úrovni. A já věřím, že žáci naši snahu a práci ocení a budou i nadále do naší školy chodit s radostí. To je náš cíl!

Další informace o škole: http://www.zuspisek.cz/

Facebookový profil zatím škole chybí.

 

Mohlo by vás také zajímat...

PÍSEK: Sladovna má za sebou opět rekordní rok. Zaujalo stálé Mraveniště, ale také divadelní hra Děti lví srdce, nebo výstava Včela – tajuplný výlet za sluncem. Za rok 2018 Sladovna přivítala 58 tisíc návštěvníků, což je o dva tisíce lidí více než v rekordním roce 2017. A to i přesto, že letní sezóna nepatřila mezi ty nejlepší.

Jihočeský kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Vzdělávání, Živé umění
Co se děje
18.01.2019

OPAVA: Slezská univerzita v Opavě spouští novou komunikační kampaň postavenou na reálných příbězích svých studentů, absolventů, pedagogicko-vědeckých pracovníků i zaměstnanců. Univerzita chce jejím prostřednictvím uchazečům o studium zprostředkovat živější pohled na prostředí školy, která svou velikostí sice stojí ve stínu větších univerzit velkých měst, ovšem právě díky tomu nabízí svým studentům řadu výhod.

Moravskoslezský kraj
Děti a mládež, Instituce a kulturní zařízení, Knihy, literatura, média, Vzdělávání
Co se děje
18.01.2019

PRAHA: V roce, kdy si Česká republika připomíná 30. výročí Sametové revoluce, představí Národní galerie hned několik výstavních projektů prezentujících tvorbu zásadních osobností českého umění. Na začátku roku to bude fenomén české dokumentární fotografie ve Veletržním paláci v prostorech 5. patra, které budou do budoucna věnovány fotografii coby významnému médiu umělecké tvorby. 

Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení
Co se děje
17.01.2019

PRAHA: Národní muzeum se 28. října 2018 částečně otevřelo svým návštěvníkům po náročné rekonstrukci. Zájem o tuto opravenou dominantu Václavského náměstí byl od první chvíle obrovský. Do konce roku 2018 byl vstup zadrma.

Hl. m. Praha
Instituce a kulturní zařízení
Co se děje
17.01.2019